„ЕНАРХ“ ДОО

Sticky

„ЕНАРХ“ ДОО бави се израдом Елабората енергетске ефикасности који су саставни део документације за добијање грађевинске дозволе као и израдом Енергетских пасоша који су неопходни за добијање употребне дозволе. Предузеће „ЕНАРХ“ се такође бави и пројектовањем стамбених, пословних и индустријских објеката, пројеката озакоњења као и вршењем услуге стручног надзора над грађевинским и грађевинско-занатским радовима.

Енергетски пасош за пословну зграду у Ул. Косовској бр. 31 у Београду

Standard

Постојећа пословна зграда (По+П+7) налази се у Косовској улици у самом центру Београда.

Зграда се греје у целости, а чине је: подрум, приземље и 7 спратова. У приземљу се налази подстаница, архиве, оставе, просторија са постојећим резервоарима, лифтови и степениште, као и систем за вентилацију. Постоје грејна тела у виду радијатора. Приземље садржи: улазни део са скенером, обезбеђењем, вертикалном комуникацијом, канцеларије, оставе и тоалете. На осталим спратовима су распоређене
канцеларије и оставе, са вертикалном коминикацијом и тоалетима, сем на задњој етажи где је предвиђена чајна кухиња/ресторан.

Подаци о термичком омотачу су добијени на основу: изјава представника одговорног извођача радова, достављених пројеката, достављеног атеста за столарију, као и на основу визуелног прегледа доступних елемената термичког омотача. Зграда је старе градње, зидана комплетно у опеци, различитих дебљина. Састоји се из старијег и новијег дела, који су спојени у једну целину. Код новог дела зидови су од опеке 25цм, док на старом делу, дебљина зидова варира – у подруму су од 62, приземљу 50цм, а на осталим етажама 38цм. Постојећи зидови су за нијансу дебљи, због више слојева малтера. Због статуса објекта и његовог значаја, термоизолација није постављена на деловима фасаде који су окренути ка улицама Косовској и Влајковићевој. Термоизолација зидова је постављена на дворишним фасадама и то камена вуна Isover у дебљини 10цм. У новијем делу зграде, само са унутрашње стране зидова, постављен је мулрипор исте
дебљине, 10цм. Завршна обрада спољашњих зидова је постојећи камен, који је остао, само опран и очишћен, у приземљу зграде са уличних страна, затим класична демит фасада, као и керамичке плочице које су постављене на две фасаде новијег дела објекта.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Димитрија Туцовића бр. 40 у Младеновцу

Standard

Нова стамбена зграда са једним станом (Су+П+3) налази се у ширем центру Младеновца.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је сутерен, који је уједно затворена гаража, као и централни ходник са степеништем и лифтом. Грејани део зграде су станови, који су распоређени на укупно четири етаже.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу: усмених изјава инвеститора и одговорног извођача радова, доступних атеста, пројекта за извођење и мерења елемената термичког омотача, који су били доступни. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова,
платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на 25 cm. Термоизолација спољашњих зидова је аустротерм ЕС АФ дебљине 12 cm и са завршном обрадом бавалитом.

Енергетски пасош за зграду социјалне заштите у Жабарима

Standard

Постојећа зграда намењена социјалној заштити (П) налази се у Улици Кнеза Милоша, на парцели јужно од цркве.

дворишна фасада

Сама зграда се греје у целости. У питању је простор намењен боравку деце са посебним потребама а који се састоји из ветробрана, простора за боравак деце, канцеларије, кухиње, радионице, оставе, котларнице, ходника и тоалета.

улична фасада

Зграда је изведена у систему носећих зидова од гас бетонских блокова зиданих на д=18 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таваница у делу ка негрејаном тавану нема јер је рађен спуштени плафон од гипс-картонских плоча качених на металној подконструкцији и са слојем термоизолације од камене вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција на згради је дрвена кровна решетка, недашчана, без заштитне фолије и лимом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном изнад те плоче.

Енергетски пасош за зграду ТП Звезда у Аранђеловцу

Standard

Постојећа зграда пословних услуга / зграда намењена трговини (П+1) налази се у Занатлијској улици у источном делу Аранђеловца.

улична фасада

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата магацински простор у западном и јужном делу зграде. Грејани део обухвата продајни простор смештем у источном и северном делу приземља као и спрат зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm.
Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном тавану нема већ је плафон урађен ог гипс-картонских плоча на металној подконструкцији са слојем термоизолације постављеном изнад тих плоча. Кровна конструкција на згради је класична, дрвена, дашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном изнад те плоче.

Енергетски пасош за хладњачу у насељу Илићево у Крагујевцу

Standard

Нова управна енергетска зона у оквиру производно пословне зграде – хладњаче са магацином и управним анексом (П+2) налази се у Улици Складишни центар, у индустријској зони у насељу Илићево.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата простор магацина и хладњаче док грејани део обухвата управну енергетску зону која је и предмет пвпг извештаја.

Енергетска зона је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом.