„ЕНАРХ“ ДОО

Sticky

„ЕНАРХ“ ДОО бави се израдом Елабората енергетске ефикасности који су саставни део документације за добијање грађевинске дозволе као и израдом Енергетских пасоша који су неопходни за добијање употребне дозволе. Предузеће „ЕНАРХ“ се такође бави и пројектовањем стамбених, пословних и индустријских објеката, пројеката озакоњења као и вршењем услуге стручног надзора над грађевинским и грађевинско-занатским радовима.

Енергетски пасош за зграду социјалне заштите у Жабарима

Standard

Постојећа зграда намењена социјалној заштити (П) налази се у Улици Кнеза Милоша, на парцели јужно од цркве.

дворишна фасада

Сама зграда се греје у целости. У питању је простор намењен боравку деце са посебним потребама а који се састоји из ветробрана, простора за боравак деце, канцеларије, кухиње, радионице, оставе, котларнице, ходника и тоалета.

улична фасада

Зграда је изведена у систему носећих зидова од гас бетонских блокова зиданих на д=18 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таваница у делу ка негрејаном тавану нема јер је рађен спуштени плафон од гипс-картонских плоча качених на металној подконструкцији и са слојем термоизолације од камене вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција на згради је дрвена кровна решетка, недашчана, без заштитне фолије и лимом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном изнад те плоче.

Енергетски пасош за зграду ТП Звезда у Аранђеловцу

Standard

Постојећа зграда пословних услуга / зграда намењена трговини (П+1) налази се у Занатлијској улици у источном делу Аранђеловца.

улична фасада

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата магацински простор у западном и јужном делу зграде. Грејани део обухвата продајни простор смештем у источном и северном делу приземља као и спрат зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm.
Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном тавану нема већ је плафон урађен ог гипс-картонских плоча на металној подконструкцији са слојем термоизолације постављеном изнад тих плоча. Кровна конструкција на згради је класична, дрвена, дашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном изнад те плоче.

Енергетски пасош за хладњачу у насељу Илићево у Крагујевцу

Standard

Нова управна енергетска зона у оквиру производно пословне зграде – хладњаче са магацином и управним анексом (П+2) налази се у Улици Складишни центар, у индустријској зони у насељу Илићево.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата простор магацина и хладњаче док грејани део обухвата управну енергетску зону која је и предмет пвпг извештаја.

Енергетска зона је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Војводе Путника бр. 20 у Крагујевцу

Standard

Нова стамбена енергетска зона са више станова у оквиру Вишепородичне стамбено-пословне зграде (По+П+5+Тп) налази се у Улици Војводе Путника у крагујевачком насељу Вашариште

улична фасада

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата степенишни односно ходнички део зграде док грејани део обухвата две енергетске зоне – стамбену и пословну. Стамбена енергетска зона се састоји од 31 стана распоређених на 7 етажа а чини око 87% од укупне грејане површине
у оквиру зграде.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова д=25 cm ојаћаних армирано-бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности као и ка унутрашњем негрејаном ходнику је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Владимира Ћоровића бр. 8 А у Младеновцу

Standard

Нови стамбени објекат / стамбена зграда са два или више станова (Су+П+2+Пк) налази се у ширем центру Младеновца.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата сутерен зграде и ходник. Грејани део обухвата станове који су распоређени на 3 етаже.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска и са бавалитом као завршном обрадом.