Енергетска ефикасност

Page

Почевши од 30. септембра 2012. године, примењује се Правилник о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011) као и Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграде („Службени гласник РС“, бр. 69/2012 и 44/2018 – др. закон) којима се између осталог прописују енергетска својста нових и постојећих зграда као и услови, садржина и начин издавања сертификата о енергетским својствима зграде. Према томе, овим правилницима је регулисана форма два нова прилога целокупне техничке документације потребне за изградњу и пријем једне зграде. А то су:

1. Елаборат енергетске ефикасности као саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за добијање грађевинске дозволе и

2. Енергетски пасош зграде, документ којим се приказују енергетска својства зграде и саставни је део техничке документације која се прилаже за добијање употребне дозволе.

Према важеђем закону, израда Елаборат енергетске ефикасности односно Енергетског пасоша зграде је обавезна за: 1) нове зграде, 2) постојеће зграде које се реконструишу, дограђују, обнављају, адаптирају, санирају или енергетски санирају као и 3) зграде или делове зграде које се продају или дају у закуп.

Израда Елабората односно Пасоша није обавезна за: 1) постојеће зграде мање од 50м2 нето грејане површине, 2) зграде са ограниченим веком употребе до 2 год., 3) зграде привременог карактера за потребе извођења радова, 4) радионице и друге хале код којих се врата држе отвореним више од половине радног времена, 5) зграде за одржавање верских обреда, 6) постојеће зграде које се продају у току присилне продаје или извршења, 7) зграде које су под заштитом и 8) зграде које се не греју или се греју до +12 c.

Енарх ДОО има решење и лиценце коју омогућавају да ради и оверава Енергетске пасоше односно Елаборате енергетске ефикасности

 Licenca EE za firmu str1 vodeni zhig Licenca EE za firmu str2 vodeni zhig

licenca ee mala vodeni zhiglicenca gaga ee mala vodeni zhig

Угледни пример нашег Елабората енергетске ефикасности можете преузети овде.

Контактирајте нас!

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА:

 Елаборати енергетске ефикасности:

  1. Стамбена зграда са једним станом – Бујановац – 280 m²
  2. Стамбена зграда са више станова – Ул. Војводе Путника бр. 32-36, Крагујевац – 3400 m²
  3. Стамбена зграда са више станова – Ул. Љубе Тадића бб., Крагујевац – 3500 m²
  4. Пословна зграда – Ул. Војводе Путника бр. 20, Крагујевац – 490 m²
  5. Зграда намењена образовању – ОШ „Станислав Сремчевић– Ул. Лазе Маринковића бр. 54, Крагујевац – 7000 m²
  6. Зграда намењена образовању – ОШ „Љупче Николић“ – Ул. Тихомира Ђорђевића бр. 10, Алексинац – 2700 m²
  7. Зграда намењена образовању – МЕШ „Драгослав Ђорђевић Гоша“ – Ул. Индустријска бб., Смедеревска Паланка – 4500 m²
  8. Зграда намењена трговини – Ул. Града Караре бб., Крагујевац – 1500 m²
  9. Зграда друге намене која користи енергију – Индустријска зграда бр. 10 у оквиру фабрике ФKA – Ул. Косовска бр. 4, Крагујевац – 2800 m²
  10. Зграда друге намене која користи енергију – складиште бр. 7 у оквиру фабрике ФKA – Ул. Косовска бр. 4, Крагујевац – 4800 m²

Енергетски пасоши:

1. Стамбена зграда са једним станом – Ул. Балканска бр. 8 – 510 m²

2. Стамбена зграда са више станова – Бул. Краљице Марије бр. 54 – Ламела А, Крагујевац – 8700 m²

3. Управна зграда – Ул. Књаза Милоша бр. 102, Аранђеловац – 2100 m²

4. Зграда намењена образовању – Ул. Лазе Маринковића бр. 54, Крагујевац – 7000 m²

5. Зграда намењена здравству – потес Миладиновића брдо бр. 647, Кнић – 870 m²

6. Зграда намењена туризму – нас. Чајетинска чесма бб., Копаоник – 5700 m²

7. Зграда намењена спорту – Ул. Јосифа Панчића бб., Аранђеловац 1700 m²

8. Зграда намењена трговини – Ул. Саве Ковачевића бб., Крагујевац – 2400 m²

9. Зграда друге намене која користи енергију – Индустријска зграда – Лепенички бул. бб., Крагујевац 21000 m²

10. Зграда друге намене која користи енергију – Складиште – Ул. Стевана Синђелића бр. 152, Свилајнац 810 m²