Претрага за:

„ЕНАРХ“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

„ЕНАРХ“ ДОО КРАГУЈЕВАЦ бави се израдом Елабората енергетске ефикасности који су саставни део документације за добијање грађевинске дозволе као и израдом Енергетских пасоша који су неопходни за добијање употребне дозволе. Предузеће „ЕНАРХ“ се такође бави и пројектовањем стамбених, пословних и индустријских објеката, пројеката озакоњења као и вршењем услуге стручног надзора над грађевинским и грађевинско-занатским радовима.

Унето 15.000 енергетских пасоша у базу ЦРЕП-а

Захваљући ангажовању одговорних инжењера за енергетску ефикасност зграда унет је 15.000-ти енергетски пасош у ЦРЕП. На овај начин ЦРЕП је постао веома користан алат у анализи података о енергетским својствима зграда у Србији, који су неопходни за даљи развој области енергетске ефикасноти зграда. Предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ је одговорно за 4,34% од свих унетих / урађених пасоша у Србији.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Бранка Радаковића бр. 9 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са једним станом (П+2+Пк) налази се у Улици Бранка Радаковића, у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

Зграда се греје у целости. Станови су распоређени на 4 етаже: приземље, два спрата и поткровље. Зграду чини 7 станова и заједничке површине-степеништа и ходници. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено зградама сличне спратности, сем ка северу, где је неизграђен. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду у правцу севера а надморска висина је око 208 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 35° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно југозападну оријентацију тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратна таваница је стироферт испод негрејаног простора и са слојем термоизолације од полистирена постављеног по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану. На равном крову-тераси изнад другог спрата, међуспратна конструкција је стироферт са стиропором испод те таванице и стиродуром изнад исте. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза је лако монтажна ферт са стиропором испод те конструкције и слојевима подног грејања. Ка негрејаном простору на поткровљу, зид је од клима блока са стиропором. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од експандираног полистирена постављеног изнад те плоче, као и слојевима подног грејања.

Енергетски пасош за нову зграду трговачког центра BIG CEE KRAGUJEVAC у Ул. Димитрија Туцовића бр. 23 у Крагујевцу

Нова зграда намењена трговини и услужним делатностима (П+дел.техн.етажа+дел. 1) налази се
у Улици Димитрија Туцовића у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи у облику ћириличног слова „Г“ са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је приземље и делимично спрат на којима су распоређени локали. Са западне стране се налази техничка етажа. Непосредно окружење зграде је у изграђено а чине га зграде претежно веће спратности са северозападне и западне стране, затим породичне зграде ниже спратности са јужне стране, постојећи Тржни центар БИГ са југоисточне стране и Соколана са северне стране. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду у правцу истока а надморска висина је око 216 m. Кров на предметној згради је раван тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном систему. Спољашњи зидови су изведени од фасадних панела типа TRIMOTERM FTV 15. Делови фасаде су застакљени. Кров је раван, конструкција је од бетонских префабрикованих елемената са стиродуром и бетонском плочом као завршном обрадом у делу техничке етаже. Изнад еркера, термоизолација је постављена на лим, као и изнад осталог дела објекта. Међуспратна конструкција ка отвореном пролазу је челична конструкција са ребрастим лимом и термоизолацијом испод конструкције. Зид у тлу је армирано бетонски са стиродуром и хидроизолацијом. Под на тлу је аб плоча без термоизолације.

.

Енергетски пасош за нову производно-складишну зграда на потесу Лепеница у Крагујевцу

Нова зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда – производно-складишна зграда (П+2 дел.) налази се на потесу Лепеница, у делу насеља ка селу Јовановац. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је производни, складишни, технички и административни део који опслужује ту радионицу. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу запада где се налази зграда спратности П. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка северозападу 3.3° а надморска висина је око 167 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од сендвич панела са термоизолационом испуном. Међуспратне таванице у делу испод кровне конструкције нема. Кровна конструкција је такође од бетонских префабрикованих елемената са ТР лимом као носећим слојем термоизолационог слоја од полиизоцијанурата и пвц мембране као завршног кровног покривача. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Божане Прпић бр. 10 у Крагујевцу

Нова зграда / стамбена зграда са два или више станова (По+П+3+пов. 4.) налази се у Улици Божане Прпић, у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток-југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум намењен гаражирању возила и ходник са
степеништем и лифтом. Грејани део обухвата: приземље, три спрата и повучени 4. спрат, на којима се налази укупно 12 станова. Непосредно окружење зграде је изграђено зградама спратности П и П+1, док се са северозападне стране налази зграда са више спратова. На предметној парцели постоји још једна зграда чија је градња у току, а чини 2.фазу градње. Терен је у благом паду ка северу а надморска висина око 205м. Кров је раван тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног испод те таванице, док ка негрејаном подуму, стиропор је постављен изнад таванице. Међуспратна конструкција садржи слојеве подног грејања док је ка отвореном пролазу постављен стиропор
испод таванице. На равном крову је постављен стиродур са завршном обрадом хидроизолацијом а
керамичким плочицама на терасама. Ка негрејаном ходнику, зидови су од клима блокова и аб платана са стиропром као и минералном вуном на позицији лифта.