Претрага за:

Пројекат реконструкције ОШ “Радоје Домановић” у Крагујевцу

Средином марта предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ завршило је са израдом Идејног пројекта реконструкције и енергетске санације зграда у оквиру комплекса ОШ „Радоје Домановић“ у Ул. Светозара Марковића бр. 13 у Крагујевцу. У оквиру идејног пројекта рађена је и Студија техничко-економске оправданости пројекта унапређења енергетске ефикасности.

Студија је показала да би се само на основу предвиђених радова на грађевинском омотачу зграде и система грејања остварила уштеда од 2.100.000 динара на годишњем нивоу а повратак инвестиције би био за нешто више од 13 година.

Пројекат реконструкције ОШ “Прота Стеван Поповић” у Чумићу

Средином септембра Енарх доо Крагујевац је завршио са израдом Идејних пројеката реконструкције и енергетске санације три објекта у оквиру комплекса ОШ „Прота Стеван Поповић“ у Чумићу.

У циљу побољшања енергетске ефикасности и смањења трошкова, предвиђена је замена спољашње столарије. Пројектовано је постављање столарије од ПВЦ шестокоморних профила U=1,3 W/m2K, застакљене двоструким нискоемисионим стаклом 4-16-4, пуњеним племенитим гасом аргоном. Улазна врата у објекат су пројектована да буду алуминијумска. Шема столарије и браварије је иста као и постојећа. Предвиђени су и унутрашњи застори у виду венецијанера.

Пројектовано је и постављање термоизолације на спољашње фасаде сва три објекта у виду камене вуне дебљине 5цм, која задовољава противпожарне захтеве за ову врсту и категорију објеката. Ово неће променити бруто површину објекта број 1, јер по правилнику о енергетској ефикасности зграда, у бруто површину хомогених зидова се не рачуна површина преко 30цм дебљине. То није случај са објкетима 2 и 3, али додавањем 5цм термоизолације, неће се изаћи из габарита камене сокле која се налази у деловима ових зграда. Преко слоја камене вуне поставља се лепак и мрежица, са завршним слојем акрилног фасадног малтера.

Предвиђена је још једна измена, која ће знатно допринети уштеди енергије, а то је замена постојећег начина грејања, постављањем котла на пелет и уградња термоглава на грејна тела, чиме ће бити омогућена локална регулација грејања. Постојећа инсталација неће бити предмет овог пројекта. Котао на струју ће се прилагодити тако да ће бити у резерви. Поред енергетске ефикасности, предвиђено је:
o Замена унутрашње дрвене столарије алуминијумском, која може да трпи већа оптерећења.
o Постављање снегобрана на кровове свих објеката.
o Поправка и комплетирање хоризонталних и вертикалних олука на свим објектима.
o Облагање спољашњег степеништа неклизакјућим керамичким плочицама.
o Затварање простора у делу управе школе пвц столаријом, облагање бетонских подова
керамичким плочицама.
o Облагање подова у управном делу школе ламинатом преко постојећег пода.
o Глетовање и бојење зодова полудисперзијом. У учионицама и ходницима, бојити
масном фарбом до висине од 1м.

Израда Идејних пројеката реконструкције и енергетске санације

Почетком фебруара 2016. године Енарх доо Крагујевац је учествовао у 12 основних школа „Станислав Сремчевић“ и „Милоје Симовић“ као и средње Економске школе у Крагујевцу. У питању је била реконструкција мокрих чворова и енергетска санација школа која се огледала у замени комплетне спољне столарије.

Реконструкција мокрих чворова би обухватила замену дотрајале водоводне као и инсталација санитарне и фекалне канализације, замену подних и зидних плочица, столарије и опреме а све у складу са савременим нормативима и стандардима.

Што се тиче замене спољне столарије, ради уштеде предвиђено је да она буде савремена, квалитетна шестокоморна ПВЦ столарија са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом.

У оквиру Идејних пројеката ових школа урађени су и Елаборати енергетске ефикасности постојећих и новопројектованих стања тако да је на примеру ОШ „Милоје Симовић“ из Драгобраће показано да би заменом целокупне спољне столарије могло да се на годишњем нивоу уштеди и до 55% потребне топлотне енергије односно зграда би из неког садашњег „Ф“ енергетског разреда прешла у „Д“. Даљом анализом је показано да би се оваквом уштедом уложени новац у замену спољне столарије вратио за 12 година кроз мањи рачун за топлотну енергију.

16 15 14 13 12 11 06 05 04 03 02 01

Нацрт подзаконских аката неопходних за примену Закона о планирању и изградњи

У току је процедура за усвајање нацрта подзаконских аката неопходних за примену Закона о планирању и изградњи. Чланови Инжењерске коморе Србије могу своје сугестије и предлоге у вези објављених нацрта подзаконских аката, доставити до 15. фебруара 2015. године на адресу Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. Текст нацрта подзаконских аката доступан је на интернет страници Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, у секцији “Нацрти подзаконских аката” на линку: http://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/pravilnici-i-prilozi-uz-pravilnike

Једна од најзанимљивијих предложених новина је да ће убудуће за објекте класе “А” (стамбене зграде до 400м2 и П+1+Пт) састав документације за добијање грађевинске дозволе на основу Пројекта за добијање грађевинске дозволе (бивши “главни пројекат”) чинити само Пројекат архитектуре и то у размери 1:100. Пројекат конструкције биће обавезан за пословне односно стамбене објекте објекте преко 400м2 а остале фазе ако је стамбена  зграда преко 2000м2.

IMG_8402