Претрага за:

Идејни пројекти реконструкције мокрих чворова и замене фасадне столарије

Током месеца децембра, предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ урадило је идејни пројекат замене фасадне столарије на ОШ „Милоје Симовић“ у Ул. Стевана Синђелића бр. 74 у селу Драгобраће код Крагујевца као и идејни пројекат санације мокрих чворова у ОШ „Вук Стефановић Караџић“ у Ул. Чегарској бр. 3 у Крагујевцу.

Пројекат реконструкције ОШ „Радоје Домановић“ у Крагујевцу

Средином марта предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ завршило је са израдом Идејног пројекта реконструкције и енергетске санације зграда у оквиру комплекса ОШ „Радоје Домановић“ у Ул. Светозара Марковића бр. 13 у Крагујевцу. У оквиру идејног пројекта рађена је и Студија техничко-економске оправданости пројекта унапређења енергетске ефикасности.

Студија је показала да би се само на основу предвиђених радова на грађевинском омотачу зграде и система грејања остварила уштеда од 2.100.000 динара на годишњем нивоу а повратак инвестиције би био за нешто више од 13 година.

Пројекат реконструкције ОШ „Прота Стеван Поповић“ у Чумићу

Средином септембра Енарх доо Крагујевац је завршио са израдом Идејних пројеката реконструкције и енергетске санације три објекта у оквиру комплекса ОШ „Прота Стеван Поповић“ у Чумићу.

У циљу побољшања енергетске ефикасности и смањења трошкова, предвиђена је замена спољашње столарије. Пројектовано је постављање столарије од ПВЦ шестокоморних профила U=1,3 W/m2K, застакљене двоструким нискоемисионим стаклом 4-16-4, пуњеним племенитим гасом аргоном. Улазна врата у објекат су пројектована да буду алуминијумска. Шема столарије и браварије је иста као и постојећа. Предвиђени су и унутрашњи застори у виду венецијанера.

Пројектовано је и постављање термоизолације на спољашње фасаде сва три објекта у виду камене вуне дебљине 5цм, која задовољава противпожарне захтеве за ову врсту и категорију објеката. Ово неће променити бруто површину објекта број 1, јер по правилнику о енергетској ефикасности зграда, у бруто површину хомогених зидова се не рачуна површина преко 30цм дебљине. То није случај са објкетима 2 и 3, али додавањем 5цм термоизолације, неће се изаћи из габарита камене сокле која се налази у деловима ових зграда. Преко слоја камене вуне поставља се лепак и мрежица, са завршним слојем акрилног фасадног малтера.

Предвиђена је још једна измена, која ће знатно допринети уштеди енергије, а то је замена постојећег начина грејања, постављањем котла на пелет и уградња термоглава на грејна тела, чиме ће бити омогућена локална регулација грејања. Постојећа инсталација неће бити предмет овог пројекта. Котао на струју ће се прилагодити тако да ће бити у резерви. Поред енергетске ефикасности, предвиђено је:
o Замена унутрашње дрвене столарије алуминијумском, која може да трпи већа оптерећења.
o Постављање снегобрана на кровове свих објеката.
o Поправка и комплетирање хоризонталних и вертикалних олука на свим објектима.
o Облагање спољашњег степеништа неклизакјућим керамичким плочицама.
o Затварање простора у делу управе школе пвц столаријом, облагање бетонских подова
керамичким плочицама.
o Облагање подова у управном делу школе ламинатом преко постојећег пода.
o Глетовање и бојење зодова полудисперзијом. У учионицама и ходницима, бојити
масном фарбом до висине од 1м.

Израда Идејних пројеката реконструкције и енергетске санације

Почетком фебруара 2016. године Енарх доо Крагујевац је учествовао у 12 основних школа „Станислав Сремчевић“ и „Милоје Симовић“ као и средње Економске школе у Крагујевцу. У питању је била реконструкција мокрих чворова и енергетска санација школа која се огледала у замени комплетне спољне столарије.

Реконструкција мокрих чворова би обухватила замену дотрајале водоводне као и инсталација санитарне и фекалне канализације, замену подних и зидних плочица, столарије и опреме а све у складу са савременим нормативима и стандардима.

Што се тиче замене спољне столарије, ради уштеде предвиђено је да она буде савремена, квалитетна шестокоморна ПВЦ столарија са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом.

У оквиру Идејних пројеката ових школа урађени су и Елаборати енергетске ефикасности постојећих и новопројектованих стања тако да је на примеру ОШ „Милоје Симовић“ из Драгобраће показано да би заменом целокупне спољне столарије могло да се на годишњем нивоу уштеди и до 55% потребне топлотне енергије односно зграда би из неког садашњег „Ф“ енергетског разреда прешла у „Д“. Даљом анализом је показано да би се оваквом уштедом уложени новац у замену спољне столарије вратио за 12 година кроз мањи рачун за топлотну енергију.

16 15 14 13 12 11 06 05 04 03 02 01