„ЕНАРХ“ ДОО

Sticky

„ЕНАРХ“ ДОО бави се израдом Елабората енергетске ефикасности који су саставни део документације за добијање грађевинске дозволе као и израдом Енергетских пасоша који су неопходни за добијање употребне дозволе. Предузеће „ЕНАРХ“ се такође бави и пројектовањем стамбених, пословних и индустријских објеката, пројеката озакоњења као и вршењем услуге стручног надзора над грађевинским и грађевинско-занатским радовима.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Шумадијској бр. 2 Б у Младеновцу

Standard

Нова стамбена зграда са два или више станова (П+2+Пк) налази се у Улици Шумадијској.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Зграда се састоји од приземља, два спрата и поткровља. На свакој етажи се налази по три стана, који су сличне структуре.
Састоје се од: улазног дела са ходником, купатила, кухиње са трпезаријом и дневним боравком и соба. Поред предметне зграде, на парцели се налази и зграда која је дилатационо одвојена од предметне и која је исте спратности.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу достављеног пројекта за извођење, и обиласка позиција на терену, где је то било доступно. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са бавалитом као завршном обрадом. Ка суседном објекту се налази дилатација, која има термоизолациону испуну. Кровна конструкција је класична, дрвена, са минералном вуном преко рогова. Међуспратна конструкција ка отвореном пролазу је ферт са термоизолацијом испод те конструкције. Ка негрејаном простоу, ка централном ходнику, зидови су од блока 20цм и са термоизолацијом преко њих. Под у тлу је
армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Сретена Ломића бр. 5 у Младеновцу

Standard

Нова стамбена зграда са два или више станова (Су+П+2+Пк) налази се у Улици Сретена Ломића у Младеновцу.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Станови су распоређени на шест етажа, од тога у сутерену два, на приземљу три, првом и другом спрату по два и на поткровљу три. Структура станова је слична, садрже: улазни део са ходником, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу обиласка терена, мерења елемената који су били доступни као и усмених изјава одговорних инжењера. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са бавалитом као завршном обрадом. Кровне конструкција је класична дрвена са минералном вуном. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче. Зид у тлу је такође од блокова са термоизолацијом у виду стиродура. Ка негрејаном ходнику, зидови су од блока 20цм са полистиренском термоизолацијом.

Енергетски пасош за нову Пословну зграду у Ул. Војвођанској бр. 13 у Крагујевцу

Standard

Нова пословна зграда (По+П+2) налази се у Улици Војвођанској.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део су подрумске просторије. Приземље објекта садржи: ходник, хол, лифт, санитарни чвор, пословне и магацинске просторије. На спрату се налази централни хол са канцеларијама и санитарним чвором. Други спрат садржи и пословни простор са оставама и санитарним чвором.

Сви подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу доступног пројекта за извођење, изјава одговорних инжењера, као и на основу достављених атеста и обиласка терена. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од аб платана и шупљих блокова зиданих на д=25 и 20cm. У делу фасаде је алубонд као завршна обрада. Међуспратна таваница је аб , са 24цм стиродура са горње стране плоче
на позицијама равног крова. Ка отвореном пролазу је уграђена камена вуна са доње стране плоче, а ка подруму, такође са доње стране аб међуспратне плоче. Под у тлу је аб плоча са термоизолацијом испод те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Гаврила Принципа бр. 12 у Крагујевцу

Standard

Нова стамбена зграда са више станова (П+3) налази се у Улици Гаврила Принципа, на североисточној падини брда изнад дела града где је некада протицао Алајбеговог поток.

улична фасада

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада степенишни односно ходнички простор зграде док грејани део обухвата 13 станова распоређених на 4 етаже.

дворишна фасада

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од екструдираног полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном по поду таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и профилисаним лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена
постављеним испод те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Николе Тесле бб. у Младеновцу

Standard

Нова стамбена зграда са више станова (По+Су+П+3+Пк+Г) налази се у Улици Николе Тесле.

Зграда се греје у целости а чини је 13 станова распоређених на 7 етажа. У зони сутерена постоје и тзв. заједничке просторије које се такође греју али нису обухваћене енергетским пасошем.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас бетонских блокова зиданих на д=30 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена у делу где су армирано-бетонска платна и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Класичне кровне конструкције нема већ је термоизолациони слој и носећа конструкција за кровни покривач постављена дирекно на косу и равну армирано-бетонску плочу. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.