е-пошта

enarhdoo@gmail.com

Контакт телефон

034-319-186

Адреса

Ул. Божане Прпић бр.8 ст.15 Ердоглија, Крагујевац

Наше услуге

ЕНАРХ ДОО је у могућности да Вам понуди израду свих врста пројеката укључујући:

Идејна решења

Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са обавезним приказом и навођењем само оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење.

Идејне пројекте

За објекте за које су издати локацијски услови, идејним пројектом врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за грађевинску дозволу

Пројектом за грађевинску дозволу врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за извођење

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.

Пројекте изведеног стања

Пројекат изведеног објекта се израђује за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта.

Елаборате енергетске ефикасности

Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда и који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

image

Објаве

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са једним станом у селу Трнава код Тополе

Нова стамбена зграда са једним станом (По+П+1) налази се у на потесу Покозице у селу Трнава.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део су техничке просторије у функцији базена, а грејани је остали део зграде коју чине подрум, приземље и спрат. У подруму се налазе: степениште, просторија за дегустацију вина, остава за вино, магацин и подстаница. На приземљу се налазе: улаз, тоалети, канцеларија, ходници, оставе, хладњача, печењара, дневна зона, трпезарија и вински бар, део са базеном и спа. На спрату се налазе апартмани и заједнички део.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Спољашњи зидови су вентилисани, термоизолација је минерална вуна, са завршном обрадом од камених плоча и треспе. На деловима равног крова, међуспратна конструкција је аб плоча, са слојевима стиропора са горње стране те плоче. На делу приземља међуспратна конструкција је ферт. Ка негрејаном тавану, међуспратна конструкција је аб плоча са стиропором у обостраној фолији изнад плоче, а ка подруму се налазе слојеви подног грејања. Зидови базена су аб плоче са полистиреном. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче и слојем за подно грејање. Зид у тлу је од бетонских блокова са тремоизолацијом.

Енергетски пасош за нову управну енергетску зону у оквиру индустријског објекта Лакирница у селу Лужнице код Крагујевца

Нова управна енергетска зона (П+1) у оквиру индустријског објекта Лакирница налази се у оквиру МИНД парка у Улици Алеја Милановић.

.

.

Зграда Лакирнице се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата простор саме лакирнице и техничког блока док грејани део обухвата административни део зграде односно управну енергетску зону која је и предмет овог извештаја.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Конструкција равног крова урађена је од челичних греда преко којих је постављен трапезасти лим преко кога је постављен слој термоизолације од минералне вуне и са пвц кровном мембраном као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову станицу за снабдевање горивом “SHELL” у Крагујевцу

Станица за снабдевање горивом и ТНГ-ом “Shell Kragujevac” / зграда намењена трговини (П) налази се у близини раскрснице улица Саве Ковачевића и Миодрага Влајића Шуке.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је продајни простор, ходник, тоалети, кухиња, канцеларија, просторија за запослене, оставе и техничка соба.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од префабрикованих челичних панела са термоизолационом испуном. Кровна конструкција је изведена од кутијастих профила преко који је постављен трапезасти лим са слојем изолације од камене вуне и пвц мембраном као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за нову зграду техничког прегледа “AUTO CENTAR ĐORĐEVIĆ 2020” у Крагујевцу

Нова зграда намењена услужним делатностима (П) налази се у Улици Саве Ковачевића бр.74 у Крагујевцу.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део ће бити просторије за технички преглед возила, које, иако ће имати неко минимално грејање на електричну енергију, неће бити изнад 12º. Грејани део је приземан, са улазним делом, канцеларијама и тоалетима.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему са панелима. Унутрашњи зид ка негрејаним просторима техничког прегледа је од клима блокова са полистиренском термоизолацијом. Кров је раван, на бетонској плочи се налази термоизолација од стиродура. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Руђера Бошковића бб. у Аранђеловцу

Нови вишепородични стамбени објекат / стамбена зграда са више станова (Су+П+3+Т) налази се на јужној падини брда северно од центра Аранђеловца, у Улици Руђера Бошковића.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припадају просторије како у сутерену зграде намењене гаражирању возила тако и таван који је подељен на станарске оставе. Грејаном делу припадаја 16 станова распоређених на 4 етаже као и заједнички степенишни и ходнички простор.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно сутерену је лако-монтажна “ферт” таваница са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду таванице у делу ка негрејаном тавану односно по плафону у делу ка грејаном приземљу. Кровна конструкција је класична, дрвена, дашчана, без заштитне фолије и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног испод те плоче а по слоју мршавог бетона.

.

Енергетски пасош за ресторан “Di Trevi” у Ул. Војводе Путника бр. 53 у Крагујевцу

Постојећа зграда намењена образовању у оквиру које се налази енергетска зона намењена угоститељству налази се у блоку оивиченом улицама Радоја Домановића, Потпоручника Говедарице и Војводе Путника.

.

.

Енергетска зона се греје у целости а питању је ресторан “Di Trevi” који се састоји из ходника, степеништа, оставе, гардеробе, сепареа, санитарног блока, ресторана и кухиње.

.

smart

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас-бетонских блокова зиданих на д=25 cm односно армираног бетона у подрумском делу зграде. Термоизолација зидова ка спољашности у нивоу подрума је од екструдованог полистирена а завршна обрада племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка грејаној енергетској зони изнад је пуна армирано-бетонска плоча без додатог слоја термоизолације. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.

image