е-пошта

enarhdoo@gmail.com

Контакт телефон

034-319-186

Адреса

Ул. Божане Прпић бр.8 ст.15 Ердоглија, Крагујевац

Наше услуге

ЕНАРХ ДОО је у могућности да Вам понуди израду свих врста пројеката укључујући:

Идејна решења

Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са обавезним приказом и навођењем само оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење.

Идејне пројекте

За објекте за које су издати локацијски услови, идејним пројектом врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за грађевинску дозволу

Пројектом за грађевинску дозволу врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за извођење

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.

Пројекте изведеног стања

Пројекат изведеног објекта се израђује за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта.

Елаборате енергетске ефикасности

Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда и који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

image

Објаве

Енергетски пасош за нову Стамбено-пословну зграду у Ул. Кнеза Милоша бр. 70 у Сопоту

Нова стамбено пословна-зграда је спратности Су+П+6. Налази се у Сопоту у Улици Кнеза Милоша бр.70.

.

.

Стамбено – пословна зграда се састоји из сутерена, који се не греје и локала у приземном делу. С’обзиром да је однос нето грејаних површина ове две намене већи од 10%, радили су се енергетски пасоши за две енергетке зоне.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена типа Фима и са пигментним фасадним малтером односно листелама као завршном обрадом. Међуспратна конструкција ка отвореном
пролазу је од исте конструкције са стиропором са доње стране те плоче. Ка стамбеној зони међуспратна конструкција је лако монтажна, са стиропором са доње стране плоче. Ка негрејаном сутерену, међуспратна конструкција је лако монтажна, са подним грејањем и стиропором са доње стране те плоче.

Енергетски пасош за зграду намењену трговини у Ул. Кнеза Милоша бр. 68 у Сопоту

Нова зграда намењена трговини / услужним делатностима је спратности П. Налази се у Сопоту у Улици Кнеза Милоша бр. 68.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је локал и мокри чвор. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена типа Фима и са пигментним фасадним малтером односно листелама као завршном обрадом. Кров је раван, са армирано бетонском плочом
и 30 cm стиропора Фима изнад те плоче. Зид у тлу је рађен као сендвич, са блоковима од сипорекса и 40 cm ваздушног простора и блока са термоизолацијом са спољашње стране. Ка постојећем објекту, зид је од блока са термоизолацијом. Под у тлу је аб плоча са подним грејањем и стиропором изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за зграду диспечатског центра у Ул. Николе Пашића бр. 15/1 у Крагујевцу

Постојећа зуграда диспечерског центра / управна / пословна зграда (Су+П+2) налази се у Улици Николе Пашића.

Зграда се не греје у целости. Негрејаном делу зграде припада комплетан машински блок, као и већи сутерена, осим канцеларије и централне комуникације који су грејани простори са грејним телима. Приземље и први спрат се греју. Грејани део сутререна је: централно степениште, ходник, саниртарни чвор и канцеларија. Приземље садржи: улазни део са ходником и централним степеништем, канцеларију, улаз са лифтом за странке и шалтер салу. На спрату се налазе: канцеларије, ходник, централна комуникација са степеништем и чајна кухиња.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од опеке, зидане на 38 и 25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је изведена само у делу другог спрата, који је дограђен и на делу северне фасаде. Завршна обрада је фасадни малтер. Канцеларија, која је раније дограђена, је зидана блоком 25 cm са дилатацијом која је испуњена каменом вуном дебљине 10 cm. На делу равног крова/терасе изведено је 25 см камене вуне фибран гео, са унутрашње стране таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем, која је постављена на лмтаваницу од ферт гредица. Термоизолација у крову је од минералне вуне. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је армирано бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном изнад те плоче, у делу изнад машинске сале са постројењима, док изнад сутерена, термоизолација није изведена. Зид ка негрејаном простору је од опеке без термоизолације. Под у тлу je пуна бетонска плоча без термоизолације.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Јована Дучића бр. 16 у Великој Плани

Нова стамбена зграда са више станова (П+4) налази се на углу улица Јована Дучића и Јефимијине, у ширем центру Велике Плане.

.

.

Сама зграда се греје у целости а чине је 8 станова распоређених на 5 етажа. У грејани простор улази и ходнички простор са степеништем.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна “ферт” таваница са слојем термоизолације од минералне вуне постављеним по поду таванице у делу ка равном крову. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Јанка Катића бр. 13А у Аранђеловцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+П+3) налази се на углу улица Јанка Катића и Руђера Бошковића, у ширем центру Аранђеловца.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум зграде у којем се налази гаража док грејани део обухвата етаже од приземља до трећег спрата где се укупно налази 27 стамбених јединица и заједнички ходнички са степенишним простором.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану и подруму је лако-монтажна “ферт” таваница са слојем термоизолације од камене вуне постављене по поду таванице у делу ка негрејаном тавану односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, дашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Драгана Симића бр. 1 у Крагујевцу

Нова стамбенo-пословна зграда (По+П+4+Пс) у оквиру које се налази стамбена енергетска зона са више станова налази се на углу улица Луја Пастера и Драгана Симића.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата подрум зграде у којем се налази гаража док грејани део обухвата етаже од приземља до петог повученог спрата. Грејани део зграде се дели на две енергетске зоне – стамбену са више станова и пословну је пословна зона заузима више од 10% од укупно грејане површине зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница je пуна армирано-бетонска плоча. Термоизолација у делу ка равном крову је од камене вуне постављена по поду таванице. У делу пасажа а ка отвореном простору термоизолација је од камене вуне постављенe по плафону пасажа. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од камене вуне постављеним изнад те плоче.

.

image