Претрага за:
е-пошта

enarhdoo@gmail.com

Контакт телефон

034-319-186

Адреса

Ул. Божане Прпић бр.8 ст.15 Ердоглија, Крагујевац

Наше услуге

ЕНАРХ ДОО је у могућности да Вам понуди израду свих врста пројеката укључујући:

Идејна решења

Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са обавезним приказом и навођењем само оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење.

Идејне пројекте

За објекте за које су издати локацијски услови, идејним пројектом врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за грађевинску дозволу

Пројектом за грађевинску дозволу врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за извођење

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.

Пројекте изведеног стања

Пројекат изведеног објекта се израђује за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта.

Елаборате енергетске ефикасности

Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда и који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

image

Објаве

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Улици Славка Манојловића бр. 53А у Младеновцу

Нова стамбена зграда са више станова (Су+П+2+Пк) налази се у Улици Славка Манојловића, на северу централног дела Младеновца. У питању је слободностојећа зграда која је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси тог правоугаоника.

.

Зграда се греје у целости а чини је десет станова распоређених на пет етажа. Непосредно окружење зграде је изграђено у правцу југозапада где се налазе зграде спратности П односно у правцу југоистока где се налазе зграде спратности П+3. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка северозападу 5.5° а надморска висина је око 171 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом од 10° и са падом на једну воду тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница jе лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављеног по плафону те таванице у делу испод крова. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са два стана у Улици Вожда Карађорђа бр. 131 Б у селу Буковик код Аранђеловца

Нова стамбена зграда са два стана (П+1+Пс) налази се у Улици Вожда Карађорђа, у северном делу Аранђеловца. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад / северозапад – исток / југоисток по дужој оси тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је два идентична стана која се састоје из ходника, тоалета, дневне собе и трпезарије, кухиње и оставе у приземљу, ходника и три собе на спрату и стененишта које повезује све етаже. Непосредно окружење зграде је неизграђено у правцу севера и запада док се у правцу југа и истока налазе зграде спратности до П+1. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југозападу 5.3° а надморска висина је око 338 m. Кров на предметној згради је у највећој мери раван тако да може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница jе лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од полистирена постављеног по поду те таванице у делу равног крова односно по плафону таванице у делу изнад отвореног простора. Кровна конструкција у делу где постоји кос кров је такође лако-монтажна „ферт“. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Улици Милована Гушића бр. 17В у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+5) налази се у Улици Милована Гушића, у близини ОШ „Радоје Домановић“. У питању је зграда у прекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити пре свега на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и ходнички односно степенишни простор. Грејани део обухвата функционалне целине станова на спратовима и више пословних ценина у приземљу зграде. Како пословне функционалне целине обухватају мање од 10% од укупне грејане површине зграде, ради се јединствен енергетски пасош за зграду. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде спратности П+7 у правцу североистока и југозапада односно спратности П+1 у правцу северозапада и југоистока. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у благом паду ка истоку 1.1° а надморска висина је око 184 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом од 11° тако да може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је од минералне вуне и са племенитим малтером односно гранитним плочама у нивоу приземља као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад плоче у делу ка негрејаном тавану односно испод плоче у делу изнад отвореног простора. Кровна конструкција је класична дрвена.

.

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Улици Обилићева бр. 8 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда – стамбено-пословна зграда (По+П+3пов. 4) налази се у Улици Обилићевој у Крагујевцу. Зграда је у основи неправилног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део су подрум и ходник са степеништем и лифтом. Обзиром да је нето грејана површина засебних енергетских зона у оквиру зграде већа од 10% укупне нето грејане површине зграде, стамбена енергетска зона са више станова и енергетска зона намењена трговини издвајају се као засебне енергетска зоне. Непосредно окружење зграде је изграђено зградама мање спратности са северне и источне стране, као и зградама веће спратности са јужне стране. Са западне стране се налази објекат топлане. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка југоистоку а надморска висина је око 212 m. Кров на предметној згради је раван, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности
зграде.

.

.

Спољашњи зидови су изведени од клима блокова и аб платана дебљине 20цм са стиропором и завршном обрадом племенитим малтером. Међуспратна конструкција ка другом кориснику је пуна аб плоча са сојевима подног грејања и спуштеним плафоном. Кров је раван са стиродуром, хидроизолацијом и керамичким плочицама као завршном обрадом, сем на трећем спрату, где су постављене керамичке плочице. Зидови ка негрејаном простору су од клима блока и аб платана са полистиренском термоизолацијом. Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора је аб плоча са слојевима подног грејања и додатним стиропором испод те плоче.

Енергетски пасоши за пет нових зграда друге намене које користе енергију – индустријских зграда у Општини Бор

Предузеђе ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ урадило је енергетске пасоше за пет зграда које опслужују предузеће SERBIA ZIJIN COPPER DOO. У питању су следећи електро-енергетски објекти:

.

GIS зграда објекта ПРП 110 кV Бор 5

.

зграда ПРП 110 кV Бор 5

.

зграда ТС 110/10 кV Бор 5

.

зграда ПРП 110 кV Велики Кривељ 2

.

зграда ТС 110/10 кV Велики Кривељ 2

Енергетски пасош за нову зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграду у Улици Индустријској бб. у Крагујевцу

Нови индустријски објекат – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+3) налази се у Улици Индустријској, на крајњем истоку насеља. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чинe је два дела – производни и складишни. Непосредно окружење зграде је у највећем неизграђено сем у правцу севера где се налазе две зграде спратности до П+2. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југу 3.2° а надморска висина је око 168 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm односно од термоизолационих фасадних панела. Термоизолација зидова ка спољашњости је од експандираног полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом односно као што је већ речено од термоизолационих фасадних панела. Међуспратне таваница односно кровна конструкција је од армирано-бетонских префабрикованих елемената и са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по трапезном лиму који формира под те таванице у делу равног крова.

.

image