Претрага за:
е-пошта

enarhdoo@gmail.com

Контакт телефон

034-319-186

Адреса

Ул. Божане Прпић бр.8 ст.15 Ердоглија, Крагујевац

Наше услуге

ЕНАРХ ДОО је у могућности да Вам понуди израду свих врста пројеката укључујући:

Идејна решења

Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са обавезним приказом и навођењем само оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење.

Идејне пројекте

За објекте за које су издати локацијски услови, идејним пројектом врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за грађевинску дозволу

Пројектом за грађевинску дозволу врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за извођење

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.

Пројекте изведеног стања

Пројекат изведеног објекта се израђује за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта.

Елаборате енергетске ефикасности

Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда и који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

image

Објаве

Енергетски пасош за стамбено-пословну зграду у Ул. Слободе бр. 1 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (2По+П+8) налази се у Улици Слободе, у
Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда, која се састоји од две ламеле, које чине један објекат. Зграда је у основи неправилног облика, са правцем простирања исток-запад по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум 2 и делимично подрум 1, који су намењени
паркирању. Грејани део је распоређен на 10 етажа: подрум 1, где се налази трговина, затим приземље са локалима, спа центром и становима у ламели 1 и 8 спратова са становима (сем на првом спрату, где се делимично налазе локали у ламели 2). Нето грејане површине других намена (трговина и пословање) су мање од 10% укупне нето грејане површине зграде, тако да није потребно издвојити их као посебне зоне. Структура станова је разноврсна, садрже: улазни део, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе, сем на 8. спрату где су поједини станови већи. Непосредно окружење зграде је делимично изграђено, а чине га зграде намењене пословању са северне стране, зграде намењене образовању са источне и стамбене зграде са јужне и западне стране. Ови објекти су на таквој удаљености да својим положајем не могу да утичу
на енергетска својства предметног објекта. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу а
надморска висина је око 186 m. Кров на предметној згради је раван тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Конструкција је скелетна од аб стубова, греда и платана. Темељи су изведени као темељне плоче. Објекат је дилатационим разделницама подељен на 5 целина: два улаза ламеле 1, два улаза ламеле 2 и централни део гараже. Испуна зидова је од клима блокова зиданих на 20 и 25цм. Термоизолација спољашњих зидова је камена вуна а завршна обрада племенити малтер. На позицијама дилатација, зидови су изведени од клима блокова 20 и 25цм и армираног бетона са испуном дилатација стиропором. Међуспратна конструкција је аб плоча. Кров је раван, са слојем тврдо пресоване камене вуне и завршним слојем хидроизолације. На делу тераса, завршни слој су керамичке плочице. У делу где се налазе терасе изнад локала, испод аб плоче је постављена камена вуна у делу спуштеног плафона, као и тврдо пресовани стиропор изнад те плоче. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза је аб плоча са слојем камене вуне испод те плоче и водоотпорном гипс картонском плочом. Зидови према негрејаном простору су изведени од клима блокова и аб платана са термоизолацијом од минералне вуне и два слоја гипс картонских плоча. Ка негрејаном простору на нивоу -1 у делу трговине, зидови су од аб платана и клима блока са термоизолацијом од камене вуне, док су у делу некоришћеног простора са северне стране зградеобложени стиропором. Међуспратна конструкција испод негрејаног простора је аб плоча са слојем тврдо пресованог стиропора изнад плоче и минералне вуне испод, као и једним слојем противпожарне гипс картонске плоче. Изнад негрејаног простора-подрума, постављена је камена вуна.

.

Енергетски пасош за здравствену станицу у Ул. Српских владара бр. 1 у селу Топоница код Кнића

Постојећа зграда здравствене станице Топоница / зграде намењена здравству (П) налази се на углу улица Српских владара и Светог Саве. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и суштински се може поделити на два дела – већи део који се односно на ординације и пратеће просторије и мањи део који се односи на апотеку са пратећим просторијама. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу југозапада где се налазе зграде такође спратности П. На парцели постоје и друге зграде а предметна зграда означена је као посебни део 1 на копији плана и у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је у паду ка североистоку 0.9° а надморска висина је око 295 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 16° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно југозападну оријентацију тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=38 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од експандираног полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратнa таваницa у делу испод кровне конструкције je каратаван – дрвене греде одашчане са горње стране преко којих је постављен слој минералне вуне док је са доње стране постављена омалтерисана трска на слоју дрвених летви. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, без заштитне фолије и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча.

.

Енергетски пасоши за павиљоне 2 и 3 у оквиру градске тржнице у Ул. Црвеног барјака бб. у Крагујевцу

Нове зграде намењене трговини (П) налазе се у Улици Црвеног барјака, у самом центру Крагујевца. У питању је комплекс градске тржнице, на којем се налази стари објекат
као и два новоизграђена павиљона, означена бројевима 2 и 3.

.

.

Зграде се греју у целости. Непосредно окружење зграда је изграђено. На парцели поред предметних зграда налази се још и стари објекат тржнице. Терен на коме се зграда налази је скоро раван а надморска висина је око 177 m. Кров на предметним зградама је раван тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграде су је изведене у скелетном систему челичних стубова и греда. Испуна зидова су зидни панели, са облогом од гипс картонских плоча и керамичких плочица целом висином павиљона, са унутрашње стране. У горњем делу спољашњих зидова је изведена вентилисана фасада са каменом вуном, парном браном и паропропусном фолијом, покривена перфорираним лимом. Међуспратна таваница ка негрејаном тавану је изведена као спуштени плафон са испуном минералном вуном и одговарајућим фолијама. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од
експандираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за функционалну целину намењену угоститељству у оквиру зграде намењене туризму „Фока Спа“ у Ул. Мраморској бр. 90А у селу Брзеће код Бруса

Постојећа зграда намењене туризму (По+П+2+Пк1+Пк2) у оквиру које се налази функционална целина намењена угоститељству налази се у Улици Мраморској, у јужном делу села. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је више енергетских зона / функционалних целина, између осталих и функционална целина намењена угоститељству (ресторан), означена као посебан део 2 у листу непокретности која је уједно и предмет овог извештаја. Непосредно окружење зграде је изграђено у правцу севера и северозапада где се налазе зграде спратности од П+2 до П+4. На парцели постоје и друге зграде а предметна зграда означена је као посебни део 1 на копији плана и у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 7.6° а надморска висина је око 1087 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 30° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно јужну оријентацију тако да може половично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и каменим плочама као завршном обрадом. Међуспратне таванице је лако-монтажна „ферт“. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

Енергетски пасош за стамбену зграду са више станова у Ул. Мирка Јовановића бр. 9 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пк) налази се у Улици Мирка Јовановића, у близини градских базена. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део се налази у нивоу тавана док грејани део обухвата приземље, два спрата и део таванског поткровља где се налази укупно седам станова. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено зградама спратности од П до П+1. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка северу 4.7° а надморска висина је око 205 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 35° и са падом на две воде претежно источне и западне оријентације тако да не може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена делом у скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је пуна армирано-бетонска коса плоча са дрвеним роговима, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постаљеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за зграду браварске радионице у Ул. Кнеза Михаила бб. у селу Лочевци код Горњег Милановца

Нова зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Кнеза Михаила, на улазу у село из правца Такова. У питању је слободностојећа зграда у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је две целине – производна хала и пословни део. Непосредно окружење зграде је неизграђено. На парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду у ка југозападу 3.3° а надморска висина је око 359 m. Кров на предметној згради је раван односно кос под нагибом од 6° тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm односно челичних панела са термоизолационом испуном. У делу зграде где су зидови од шупљих блокова термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног по поду те таванице у делу равног крова. Кровна конструкција у делу хале је од армирано-бетонских елемената и челичним термоизолационим панелима као завршним кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча односно бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.

image