Претрага за:
е-пошта

enarhdoo@gmail.com

Контакт телефон

034-319-186

Адреса

Ул. Божане Прпић бр.8 ст.15 Ердоглија, Крагујевац

Наше услуге

ЕНАРХ ДОО је у могућности да Вам понуди израду свих врста пројеката укључујући:

Идејна решења

Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са обавезним приказом и навођењем само оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење.

Идејне пројекте

За објекте за које су издати локацијски услови, идејним пројектом врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за грађевинску дозволу

Пројектом за грађевинску дозволу врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за извођење

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.

Пројекте изведеног стања

Пројекат изведеног објекта се израђује за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта.

Елаборате енергетске ефикасности

Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда и који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

image

Објаве

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду са више станова у Ул. Милутина Марковића бр. 4 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+4) налази се у Улици Милутина Марковића, у строгом центру града. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде док грејани део обухвата стамбену енергетску зону са више и две енергетске зоне намењене трговини. Како обе ове зоне заузимају по 5,5% од укупне нето грејане површине, ради се један енергетски пасош за целу зграду. Непосредно окружење зграде је неизграђено само у правцу југозапада док су у правцу истока и запада зграде спратности као и предметна зграда, ка југу је солитер док су ка северу претежно приземне зграде. На парцелама поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу 3.1° а надморска висина је око 175 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 и 25cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером односно ХПЛ компактним плочама као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу равног крова и изнад отвореног пролаза је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног по поду таванице у делу равног крова односно од минералне вуне постављене испод таванице а у делу изнад отвореног пролаза односно ка негрејаном подруму.

.

Енергетски пасош за нову зграду намењену туризму у Ул. Стефана Првовенчаног бр. 79 на Копаонику

Нова зграда намењена туризму и угоститељству састоји се од 4 ламеле. Налази се на Копаонику, у Улици Стефана Првовенчаног. У питању је зграда које је топлом везом спојена са суседним објектом-ламелом 9. Зграда у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део су подрумске просторије у све 4 ламеле, које су намењене паркирању возила. Грејани део су апартмани са централним ходницима, распоређени на осталим етажама и део малопродаје, који се налази на приземљу ламеле 12А. Површина друге намене (намењена трговини и услужним делатностима) је мања од 10% укупне грејане површине зграде,тако није потребно издвојити је као засебну енергетску зону. Поред предметне зграде на парцели постоји још апартманских објеката. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га зграде претежно сличне спратности са западне стране и нешто мање спратности са источне стране. Терен на коме је зграда налази се у већем паду ка северозападу а надморска висина је око 1380 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибима од: 68°, 45°, 37° и 50°, са падом на више вода од којих највеће површине кровних равни имају претежно југоисточну и северозападну оријентацију тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему греда и стубова. Темељ је пуна аб плоча, а зидови су испуњени шупљим блоковима на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и платнима. Термоизолација спољашњих зидова је полистиренска типа „Фима“ дебљине 15цм а завршна обрада је племенити малтер. Баџе су изведене као монтажне, од дрвене конструкције, са испуном минералном вуном у дебљини 10цм и додатним слојем полистирена. У делу топле везе ка суседном
објекту, зид је такође монтажни. Раван кров се налази изнад малопродаје, где је међуспратна конструкција стироферт, термоизолација је стиродур изнад плоче, са испуном спуштеног плафона минералном вуном са унутрашње стране. Завршна обрада равног крова је хидроизолација. Кровна конструкција је класична дрвена са минералном вуном. Међуспратна конструкција ка негрејаном подруму је стироферт са слојем стиропора испод те плоче. Међуспратна конструкција ка тавану, испод негрејаног простора је стироферт у једном делу, са слојем минералне вуне и одговарајућим фолијама, а у већем делу је монтажна, дрвена са испуном од минералне вуне, покривена г.к.плочама у делу грејаног простора. Зидови ка негрејаном простору су претежно монтажни, дрвене конструкције са испуном минералном вуном. Зид у тлу је армирано бетонски са
стиродуром и хидроизолацијом .

Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Марка Загорца бр. 1Б у Крагујевцу

Нова пословна зграда / зграда намењена трговини (П+2) налази се на раскрсници улица Краљевачког батаљона и Марка Загорца. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је тржни центар који се простире на три етаже. Непосредно окружење зграде је изграђено само у правцу севера и истока а у питању су зграде спратности до П+1. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 1.7° а надморска висина је око 189 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских и челичних стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу равног крова и изнад отвореног пролаза је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног по поду таванице у делу равног крова односно од минералне вуне постављене испод таванице а у делу изнад отвореног пролаза. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног испод те плоче.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милована Гушића бр. 44 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (П+6) налази се у Улици Милована Гушића, у центру града. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања југоисток – северозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је 16 станова распоређених на 6 етажа као и ходнички простор и локал чија нето грејана површина заузима мање од 10% укупне нето грејане површине зграде, тако да се рачуна као део грејаног стамбеног простора. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено а у питању су зграде спратности до П+6 односно спратности П+1 у правцу севера. На парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 4.1° а надморска висина је око 182 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских и челичних стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу равног крова и изнад отвореног пролаза је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од такође минералне вуне постављене по поду таванице у делу ка равном крову односно испод таванице а у делу изнад отвореног пролаза. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову управну зграду у Ул. Драгослава Срејовића бр. 53 у Крагујевцу

Нова управна зграда (П+1) налази се у Улици Драгослава Срејовића у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда које је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања
североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда која је предмет овог извештаја је индустријски објекат-складиште са управним анексом. Зграда се не греје у целости. Негрејани део је складиште а грејани је управни анекс који се налази на две етаже-приземље и спрат. На приземљу се налазе: улазни вео са ветробраном, степениште, изложбени простор, канцеларија, тоалети, чајна кухиња и тушеви. На спрату се налазе: ходник, канцеларије, тоалети и сала за састанке. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га претежно индустријски објекти-хале. Терен на коме је зграда налази се у благом паду ка северу а надморска висина је око 170 m. Кров на предметној згради је кос, покривен кровним панелом, под нагибом од 8° и 10° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно југоисточну оријентацију тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном систему армирано бетонских стубова и греда, са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, и завршном обрадом термопанелом. Улазни део управног анекса је завршно обрађен полистиренском термоизолацијом и каменом. Међуспратна таваница у
делу ка негрејаном тавану је аб плоча са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. На делу равног крова, конструкција је аб плоча са стиродуром преко те плоче и завршном обрадом хидроизолацијом. Ка негрејаном простору-складишној хали, зидови су од блока и аб платана са полистиренском термоизолацијом. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојевима подног грејања и додатним слојем стиродура изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за нову зграду затвореног складишног простора са анексом пословања и производњом у Ул. Римских бунара бр. 2 у селу Церовац код Крагујевца

Нова зграда затвореног складишног простора са анексом пословања и производњом – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Римских бунара, у централном делу села. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део је складишни простор машина док грејани део обухвата производни и административни простор. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено али мало даље у правцу југа и севера постоје зграде спратности П+1. На парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка северозападу 2.9° а надморска висина је око 290 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 20° и 24° и са падом на четири воде тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских и челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm односно термоизолационих панела који су уједно и завршна обрада фасаде. Кровна конструкција је челична кровна решетка са термоизолационим кровним панелом као кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.

image