Претрага за:
е-пошта

enarhdoo@gmail.com

Контакт телефон

034-319-186

Адреса

Ул. Божане Прпић бр.8 ст.15 Ердоглија, Крагујевац

Наше услуге

ЕНАРХ ДОО је у могућности да Вам понуди израду свих врста пројеката укључујући:

Идејна решења

Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са обавезним приказом и навођењем само оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење.

Идејне пројекте

За објекте за које су издати локацијски услови, идејним пројектом врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за грађевинску дозволу

Пројектом за грађевинску дозволу врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за извођење

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.

Пројекте изведеног стања

Пројекат изведеног објекта се израђује за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта.

Елаборате енергетске ефикасности

Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда и који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

image

Објаве

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Јелене Анжујске бр. 10 у Аранђеловцу

Нова вишепородична стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+3+T) налази се на раскрсници улица Јелене Анжујске и Цара Душана, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и тавански простор док грејани део обухвата 40 станова распоређених од приземља до трећег спрата, укључујући и степенишни односно ходнички простор као и локал који заузима 3,55% од укупне нето грејане површине. Непосредно окружење је у највећем делу неизграђено сем у правцу запада где се налази зграда исте спратности као и предметна зграда. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југу 2.1° а надморска висина је око 251 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на четири воде и под нагибом од 25° тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером односно каменом као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од полистирена постављеног изнад те плоча у делу ка негрејаном тавану односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Скерлићевој бр. 17 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више од три стана (П+3+T) налази се у Улици Скерлићевој, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад/северозапад – исток/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је седам станова, ходник са степеништем и остава. Непосредно
окружење је у највећем делу изграђено и чине га зграде приближно исте висине односно нешто ниже зграде од предметна зграда. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југоистоку 3.5° а надморска висина је око 184 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на две воде и под нагибом од 35° односно 25° и са израженом источном и западном оријентацијом тако да не може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером односно пуном опеком као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоча у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

Енергетски пасоши за три нове стамбене зграде са више станова у Ул. Предрага Вилимоновића у Рашки

Нове стамбене зграда са више станова (П) налазе се у Улици Предрага Вилимоновића, на излазу из града у правцу Новог Пазара, у подножју Настасићког брда.

.

.

Зграде се греју у целости а чини их пет до седам станова и техничка просторија. Непосредно окружење је у највећем делу изграђено и чине га зграде исте висине као и предметна зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југоистоку 13.0° а надморска висина је око 420 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на четири воде и под нагибом од 30° тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграде су изведене у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и
серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоча у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоче.

.

Енергетски пасоши за 36 нових зграда у оквиру насеља Greenhill I и II у Крагујевцу

Предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ урадило је енергетске пасоше за 36 нових стамбених зграда у оквиру насеља Greenhill I и II у близини хиподрома у Крагујевцу.

.

.

Све зграда се греју у целости а у питању су најчешће зграде са једним односно два стана. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу 1.6° а надморска висина је око 243 m. Кров
на предметној згради је кос, са падом на три воде и под нагибом од 25° тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграде су изведене у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером односно листелама као завршном обрадом. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и
црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од
екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за постојећу стамбену зграду са више станова у Ул. Савезничкој бр. 16 у Аранђеловцу

Постојећа стамбена зграда са више станова (Су+П+1) налази се у Улици Савезничкој, у центру града. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је седам станова распоређених на три етаже. Непосредно окружење је у највећем делу изграђено и чине га зграде исте висине као и предметна зграда. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу 3.4° а надморска висина је око 231 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на две воде претежно северне и јужне оријентације и под нагибом од 13° и 18° тако да може половично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоча у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча.

Енергетски пасош за нову стамбенo-пословну зграду у Ул. Николе Пашића бр. 17А у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова, спратности По+П+6+Пс налази се у Улици Николе
Пашића у центру Крагујевца и представља другу фазу – наставак зграде за коју је предузеће ЕНАРХ ДОО Крагујевац урадило енергетски пасош у децембру прошле године – зграда која је од ове одвојена дилатацијом и која је изграђена као прва фаза.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум, намењен гаражирању возила као и централни ходник са степеништем и лифтом. Грејани део су станови и један локал у приземљу, оријентисана ка северозападној страни. С’обзиром да је грејана нето површина локала мања од 10% укупне нето грејане површине зграде, није потребно издвојити локал као посебну енергетску зону, што је у складу са чланом 2. Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011). Зграда садржи укупно 1 локал и 34 стана, који су распоређени на осам етажа. Непосредно окружење зграде је изграђено. Терен на коме је зграда налази се у паду ка истоку а надморска висина је око 175 m. Кров на предметној згради је раван тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Зидови ка негрејаном простору-ходнику су зидани армираним бетоном и клима блоком 20цм, са каменом вуном и завршном обрадом малтером. Зидови ка згради која представља другу фазу, су од клима блокова и аб платана, са испуном од два слоја камене вуне. Међуспратна таваница ка отвореном пролазу је аб плоча са слојем камене вуне у поду, као и испод саме плоче. У делу ка негрејаном тавану односно подруму је такође аб плоча са термоизолацијом од камене вуне постављене испод те таванице у делу ка негрејаном тавану односно по плафону а у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са лимом као завршним покривачем. Конструкција равног крова је пуна аб плоча са слојем камене вуне и завршном обрадом керамичким плочицама.

image