Претрага за:
е-пошта

enarhdoo@gmail.com

Контакт телефон

034-319-186

Адреса

Ул. Божане Прпић бр.8 ст.15 Ердоглија, Крагујевац

Наше услуге

ЕНАРХ ДОО је у могућности да Вам понуди израду свих врста пројеката укључујући:

Идејна решења

Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са обавезним приказом и навођењем само оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење.

Идејне пројекте

За објекте за које су издати локацијски услови, идејним пројектом врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за грађевинску дозволу

Пројектом за грађевинску дозволу врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за извођење

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.

Пројекте изведеног стања

Пројекат изведеног објекта се израђује за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта.

Елаборате енергетске ефикасности

Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда и који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

image

Објаве

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Панта Мијаиловића бр. 15 на Златибору

Нова стамбена зграда са више станова (По+Су+П+3+Пк) налази се у Улици Панта Мијаиловића, северно од језера у центру насеља. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север – југ по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део чини гаража у подруму зграде док грејаном делу припадају три функционалне целине: станови, грејани ходници уз те станове и пословни простор. Како два физички одвојена пословна простора заузимају укупно 147,95 m² односно 6,58 % од укупне нето грејане површине, цела зграда се ради као јединствена енергетска целина. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу а чине га зграде претежно исте као и ниже спратности од предметне зграде. Терен на коме је зграда се налази је у благом паду ка истоку 0.5° а надморска висина је око 975 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 45° и са падом на четири воде (укључујући и велике кровне баџе) тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са фасадним каменом као завршном обрадом у нивоу сутерена односно племенитим малтером у нивоу осталих етажа. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдованог полистирена постављеног по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеног по плафону у делу ка негрејаном подруму.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Танаска Рајића бр. 55 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда (П+3+Пс) у оквиру које се налази стамбена енергетска зона са више станова налази се у Улици Танаска Рајића, у ширем центру града. Сама зграда је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања југозапад – североисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и дели се на две енергетске зоне – пословну и стамбену са више станова. Како стамбена енергетска зона са више станова обухвата 86,60 % од укупне нето грејане површине, она се прорачунава одвојено од пословне енергетске зоне ове зграде. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено а чине га зграде од спратности П у правцу југа до зграда спратности П+5 у правцу севера. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме је зграда је раван а надморска висина је око 197 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног по поду таванице у делу ка равном крову односно испод таванице а у делу изнад отвореног пролаза. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним испод те плоче а по слоју мршавог бетона.

Енергетски пасош за нову зграду друге намене која користи енергију – индустријску зграду у Ул. Војводе Живојина Мишића бб. у Церовцу код Крагујевца

Нова зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда – радионица за обраду метала (П+1 дел.) налази се у Улици Војводе Живојина Мишића, на потесу Собовица. Сама зграда је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања југозапад – североисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је радионица за обраду метала и административни део који опслужује ту радионицу. Поред предметне зграде, на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу југоистока где се налазе хале нешто ниже приземне спратности. Терен на коме је зграда налази се у благом паду у правцу запада 0.7° а надморска висина је око 259 м. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и са испуном зидова од сендвич панела са термоизолационом испуном. Кровна конструкција је од челичних решеткастих носача и са ТР лимом као носећим слојем термоизолационог слоја од полиизоцијанурат и пвц мембране као завршног кровног покривача. Под у тлу је армирано-бетонска плоча.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Николе Пашића бр. 2 у Великој Плани

Нова стамбена енергетска зона са више станова у оквиру стамбено-пословне зграде (По+П+5) налази се у Улици Николе Пашића у центру Велике Плане. Сама зграда је у основи неправилног а приближно троугластог облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог троугла.

.

.

Зграда се греје у целости а чинe је две енергетске зоне – пословна у приземљу и стамбена са више станова која заузима етаже од првог до петог спрата. Предмет овог извештаја је стамбена енергетска зона са више станова која се састоји из 21-ог стана распоређених на ових 5 спратова. Поред предметне зграде, на парцели нема других објеката. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено сем у правцу североистока где се налази парк. Терен на коме је зграда налази се у благом паду у правцу истока 0.4° а надморска висина је око 117 м. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка равном крову односно од полистирена у делу ка негрејаном подруму односно друге функционалне целине.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милана Ракића бр. 13 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+Су+П+3+Пк+Г) налази се у Улици Милана Ракића. Сама зграда је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је 13 станова распоређених на 7 етажа. У зони сутерена постоје и тзв. заједничке просторије које се такође греју али нису обухваћене овим извештајем. У оквиру исте зграде, на парцели постоји још једна ламела интерно названа „северна кула“ (где је предметна зграда/ламела тзв. „јужна кула“). Непосредно окружење зграде је у правцу севера и запада је изграђено зградама претежно исте висине као и предметна зграда док се у правцу истока налазе зграде (куће) ниже спратности. Терен на коме је зграда се налази је у паду у правцу истока 6.3° а надморска висина је око 179 м. Кров на предметној згради је делом раван а делом мансардни и са падамо на две воде претежно источне и западне оријентације тако да може у делимично да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и
серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас бетонских блокова зиданих на д=30 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена у делу где су армирано-бетонска платна и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Класичне кровне конструкције нема већ је термоизолациони слој и носећа конструкција за кровни покривач постављена дирекно на косу и равну армирано-бетонску плочу. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.

.

image