Претрага за:
е-пошта

enarhdoo@gmail.com

Контакт телефон

034-319-186

Адреса

Ул. Божане Прпић бр.8 ст.15 Ердоглија, Крагујевац

Наше услуге

ЕНАРХ ДОО је у могућности да Вам понуди израду свих врста пројеката укључујући:

Идејна решења

Идејно решење је приказ планиране концепције објекта, са обавезним приказом и навођењем само оних података који су неопходни за утврђивање локацијских услова, односно података који су неопходни за утврђивање усклађености са планским документом и утврђивање услова за пројектовање и прикључење.

Идејне пројекте

За објекте за које су издати локацијски услови, идејним пројектом врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за грађевинску дозволу

Пројектом за грађевинску дозволу врши се даља разрада планиране концепције објекта, у складу са локацијским условима.

Пројекте за извођење

Пројектом за извођење се разрађују детаљи и технолошка решења који су одређени пројектом за грађевинску дозволу, као и идејним пројектом за реконструкцију објекта, који се врше на основу решења којим се одобрава извођење тих радова.

Пројекте изведеног стања

Пројекат изведеног објекта се израђује за потребе прибављања употребне дозволе, коришћења и одржавања објекта.

Елаборате енергетске ефикасности

Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда и који је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе.

image

Објаве

Енергетски пасош за браварску радионицу у Ул. Крагујевачкој бб. у селу Неваде код Горњег Милановца

Нова браварска радионица – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Крагујевачкој, у јужном делу села. У питању је слободностојећа зграда која је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је управни део на две етаже који се простире у делу зграде ка северу и браварска радионица која заузима део зграде оријентисане ка југу. Непосредно окружење зграде је у правцу севера и запада неизграђено док се у правцу југа и истока налазе зграде висине приближно као уи предметна зграда. На парцели поред предметне постоје и друге зграде а планирано је да зграда буде означена као посебни део број два на копији плана односно у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је паду ка југу 5.4° а надморска висина је око 366 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом од 11° и са падом на две воде тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас-бетонских блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратне таванице у делу изнад спрата управног дела нема већ је постављена метална потконструкција на коју су качене гипс-картонске плоче. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од експандираног полистирена постављеног испод те плоче.

Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Браће Баџак бб. у Младеновцу

Нова зграда намењена трговини и услужним делатностима (Су+П) налази се у Улици Браће Баџак у Младеновцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи у облику ћириличног слова „Г“.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је локали распоређени на две етаже-сутерен и приземље. Непосредно окружење зграде је изграђено. На парцели поред предметне зграде постоји још један тржни центар са југозападне стране. Терен на коме се зграда налази је у паду у правцу југоистока а надморска висина је око 150 m. Кров на предметној згради је раван, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена од АБ стубова и греда са испуном спољашњих зидова термо панелом дебљине 15цм. У делу сутерена, у техничком блоку, зидови су од гитер блока са термоизолацијом од стиропора. Зидови у тлу су од армираног бетона дебљина 25 и 40цм са стиродуром. Кров је раван, конструкција је од армирано бетонских ошупљених префабрикованих елемената, са монолитним слојем, хидроизолацијом и стиродуром у делу који се користи за пркиранје возила, док је изнад локала термоизолација од камене вуне преко ребрастог лима и завршна обрада термоизолацијом. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од стиропора у танкој траци поред спољашњих отвора.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Божане Прпић бр. 28 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (По+П+3+пов.4.) налази се у Улици Божане Прпић у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад/северозапад – исток/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део су подрум намењен гаражирању возила и централни ходник са комуникацијом. Грејани део су станови, којих има укупно 33 и распоређени су на 5 етажа: приземље, три спрата и повучени четврти спрат. Структура станова је разноврсна. Непосредно окружење зграде је изграђено а чине га зграде претежно сличне спратности као и нижи породични стамбени објекти. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка североистоку а надморска висина је око 201 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 4° и са падом на једну воду претежно југозападне оријентације, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратна таваница је пуна аб плоча са слојевима подног грејања на свим етажама, сем у приземљу, као и термоизолацијом од камене вуне постављене испод плоче у делу ка негрејаном подруму. Међуспратна конструкција ка негрејаном тавану је стироферт-амк таваница, са слојем минералне вуне, парне бране и паропропусне фолије. Ка негрејаном ходнику, зидови су од клима блока дебљине 20цм са каменом вуном.

Енергетски пасош за постојећу зграду радионице за производњу целофанских кесан у Ул. Горњомилановачкој бр. 482 у селу Драча код Крагујевца

Постојећа зграда радионице за производњу целофанских кеса/ зграде друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Горњомилановачкој, на излазу из села у правцу Прекопече. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад/северозапад – исток/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је 2 ходника, 2 котларнице, канцеларија, чајна кухиња, соба за издавање робе, гардероба и радионица у нивоу приземља и предпростор, 2 канцеларије и 2 тоалета на спрату. Непосредно окружење зграде је неизграђено. На парцели поред предметне зграде постоји још једна зграда а предметна зграда је означена као посебан део бр. 2 на копији плана односно у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је у паду у правцу југозапада 4.6° а надморска висина је око 447 m. Кров на предметној згради је кос вагонског типа, у мањем делу и раван тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему два конструктивна склопа – скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm и скелетном конструктивном систему носећих челичних стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од термоизолационих сендвич панела. Термоизолација зидова ка спољашњости у зиданом делу је од полистирена и са племенитим малтером односно керамичким плочицама као завршном брадом. Кровна конструкција је челична кровна решетка и са лимом као завршним кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

Енергетски пасош за нови производно-складишни објекат у Ул. Браће Николића бр. 4 у Крагујевцу

Нови производно-складишни објекат – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зградастамбена зграда са једним станом (П+2) налази се у Улици Браће Николића, на улазу у град из правца ауто-пута Београд-Ниш. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно квадратног облика.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је простори складишта, производње и административног дела. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу запада где се налазе зграде исте спратности као и предметна зграда. На парцели поред предметне зграде постоје и друге зграде а предметна зграда је означена као посебни део 1 на копији плана и у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је раван а надморска висина је око 164 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од челичних сендвич-панела са испуном од минералне вуне. Кровна конструкција је армирано-бетонска и са ТР лимом као носећим слојем термоизолационог слоја од минералне вуне и пвц кровне мембране као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

.

Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Знање имање бр. 54А у селу Белушић код Рековца

Нова зграда намењена трговини или услужним делатностима (П+1) налази се у селу Белушић код
Рековца. У питању је слободностојећа зграда, са чије источне стране се налази надстрешница. Зграда је која је у основи правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

Зграда се греје у целости а чине је две етаже. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено. На парцели поред предметне зграде постоји још неколико објеката. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка северу а надморска висина је око 260 m. Кров на предметној згради је раван, тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Фасада је вентилисана, са спољашње стране зидова налази се камена вуна са фолијом и алубондом. Конструкција равног крова је ферт са слојем стиродура и завршно обрађена хидроизолацијом. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче, као и слојевима подног грејања.

.

image