Енергетски пасош за браварску радионицу у Ул. Крагујевачкој бб. у селу Неваде код Горњег Милановца

Нова браварска радионица – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда (П+1) налази се у Улици Крагујевачкој, у јужном делу села. У питању је слободностојећа зграда која је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је управни део на две етаже који се простире у делу зграде ка северу и браварска радионица која заузима део зграде оријентисане ка југу. Непосредно окружење зграде је у правцу севера и запада неизграђено док се у правцу југа и истока налазе зграде висине приближно као уи предметна зграда. На парцели поред предметне постоје и друге зграде а планирано је да зграда буде означена као посебни део број два на копији плана односно у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је паду ка југу 5.4° а надморска висина је око 366 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом од 11° и са падом на две воде тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас-бетонских блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратне таванице у делу изнад спрата управног дела нема већ је постављена метална потконструкција на коју су качене гипс-картонске плоче. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од експандираног полистирена постављеног испод те плоче.