Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбенo-пословну зграду у Ул. Николе Пашића бр. 17 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова, спратности По+П+6+Пс налази се у Улици Николе
Пашића у центру Крагујевца. Зграда je дилатацијом одвојена од зграде која је изграђена као друга фаза, означена као део парцеле броје 4. Сама зграда у основи је приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток-југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум, намењен гаражирању возила као и централни ходник са степеништем и лифтом. Грејани део су станови и три локала у приземљу , оријентисана ка северозападној страни. С’обзиром да је грејана нето површина локала 6.14% укупне нето грејане површине зграде, није потребно издвојити локале као посебну енергетску зону, што је у складу са чланом 2. Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011) . Зграда садржи укупно три локала и 62 стана, који су распоређени на осам етажа: приземље, 6 спратова и повучени спрат. Непосредно окружење зграде је изграђено. На парцели постоји још једна зграда која је дилатацијом одвојена од предметне зграде, а са североисточне стране. Терен на коме је зграда налази се у паду ка истоку а надморска висина је око 175 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на четири воде, под нагибом од 10° и са изразитом северозападном и југоисточном оријентацијом тако да може да се искористи за инсталацију
пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Зидови ка негрејаном простору-ходнику су зидани армираним бетоном и клима блоком 20цм, са каменом вуном и завршном обрадом малтером. Зидови ка згради која представља другу фазу, су од клима блокова и аб платана, са испуном од два слоја камене вуне. Међуспратна таваница ка отвореном пролазу је аб плоча са слојем камене вуне у поду, као и испод саме плоче. У делу ка негрејаном тавану односно подруму је такође аб плоча са термоизолацијом од камене вуне постављене испод те таванице у делу ка негрејаном тавану односно по плафону а у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са лимом као завршним покривачем. Конструкција равног крова је пуна аб плоча са слојем камене вуне и завршном обрадом керамичким плочицама.

.

Енергетски пасош за нову управну енергетску зону у оквиру пословне зграде за складиштење и дораду полиетиленских амбалажа на пот. Јасици бб. у селу Бања код Аранђеловца

Нова пословне зграде за складиштење и дораду полиетиленских амбалажа (П+1) у оквиру које је управна енергетска зона налази се на потесу Јасици, у југозападном делу села. У питању је слободностојећа зграда која је у основи облика ћириличног слова „Г“.

.

Сама зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата већи део приземља који је у служби магацина док грејани део обухвата остатак приземља у служби магацина који се греје, мокри чвор као и административни део на спрату зграде. Непосредно окружење зграде је највећим делом неизграђено. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југоистоку 7.1° а надморска висина је око 210 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом од 4° тако да се може у потпуности искористити за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас-бетонских блокова у нивоу спрата зиданих на д=12cm. Термоизолација зидова ка спољашности је панела са термоизолационом ИПН испуном. Међуспратне таванице у делу равног крова нема а кровни покривач је такође од панела са термоизолационом ИПН испуном. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдираног полистирена постављеног испод те плоче.

.

Енергетски пасош за нову стамбенo-пословну зграду у Ул. Карађорђевој бр. 45 у Крагујевцу

Нова стамбенo-пословна зграда са више од три стана / стамбена зграда са више станова (По+П+5+Пс) налази се у Улици Карађорђевој, у ширем центру града. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму као у заједнички ходнички односно степенишни простор. Грејани део обухвата две енергетске зоне -пословну у делу приземља и стамбену са више станова у остатку зграде. Како пословна енергетска зона заузима мање од 10% укупне грејане површине (8,39%) обе енергетске зоне се посматрају као јединствена термотехничка целина. Непосредно окружење зграде је највећим делом изграђено а чине га зграде више спратности до П+4 у правцу севера односно до П+1 у осталим правцима.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне односно полистирена и са племенитим малтером односно етернит плочама као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка равном крову и подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка равном крову односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кров на згради је раван и са керамичким плочицама као завршном обрадом у делу где је проходан односно пвц тракама у делу где је непроходан.

.

Енергетски пасош за нову зграду намењену социјалној заштити у Ул. Кошутњачки вис бб. у Крагујевцу

Нова зграда намењена здравству и социјалној заштити (По+П+2) налази се у Улици Кошутњачки
вис у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда које је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости, сем улазног дела са ветробраном. Садржи: подрум, приземље и два спрата. Подрум је намењен: администрацији, кухињи са рестораном, помоћним садржајима, и т.д. У приземљу се налази улазни хол и собе са купатилима. На првом и другом спрату је исти садржај. Поред предметне зграде на парцели постоји помоћни објекат и портирница. Сем тога, овим пројектом није планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је неизграђено. Објекти са северне и западне стране зграде се налазе на већој удаљености, тако да нема утицаја на енергетску ефикасност од осталих објеката. Терен на коме је зграда налази се у паду ка западу а надморска висина је око 239 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 38° и 10° и са падом на четири воде, тако да су равни највећим површинама оријентисане ка истоку и западу, тако да може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова и аб платана дебљине д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација спољашњих зидова је камена вуна а завршна обрада племенити малтер. Међуспратна таваница је пуна аб плоча. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана, са заштитном фолијом и са црепом и лимом као завршним покривачем. Термоизолација је постављена између рогова/кровних дрвених решетки и са доње стране истих, а изнад осб табли. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем стиродура изнад те плоче. Конструкција равног крова је аб плоча са слојем минералне вуне која је постављена испод те плоче.

Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Града Караре бр. 2Њ у Крагујевцу

Нова пословна зграда – зграда намењена трговини (По+П+Г+1) налази се у Улици Града Караре, у близини раскрснице са Атинском улицом. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север – југ по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је гаража у подруму док грејани део чини самопослуга у приземљу и робна кућа на галерији и спрату зграде. Зграда скоро у потпуности заузима парцелу на којој се налази тако да на њој нема места за друге објекте. Непосредно окружење у правцу истоку и западу чине зграде нешто више спратности док се ка југу и северу налазе зграде ниже спратности. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка југоистоку 1.9° а надморска висина је око 219 m. Кров на предметној згради је раван тако да се може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка равном крову и подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка равном крову односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кров на згради је раван, непроходан и изолован пвц кровним тракама. Завршна обрада крова је шљунак.

.