Претрага за:

Енергетски пасош за нову производно-складишну зграда на потесу Лепеница у Крагујевцу

Нова зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда – производно-складишна зграда (П+2 дел.) налази се на потесу Лепеница, у делу насеља ка селу Јовановац. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је производни, складишни, технички и административни део који опслужује ту радионицу. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу запада где се налази зграда спратности П. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка северозападу 3.3° а надморска висина је око 167 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од сендвич панела са термоизолационом испуном. Међуспратне таванице у делу испод кровне конструкције нема. Кровна конструкција је такође од бетонских префабрикованих елемената са ТР лимом као носећим слојем термоизолационог слоја од полиизоцијанурата и пвц мембране као завршног кровног покривача. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Божане Прпић бр. 10 у Крагујевцу

Нова зграда / стамбена зграда са два или више станова (По+П+3+пов. 4.) налази се у Улици Божане Прпић, у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток-југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум намењен гаражирању возила и ходник са
степеништем и лифтом. Грејани део обухвата: приземље, три спрата и повучени 4. спрат, на којима се налази укупно 12 станова. Непосредно окружење зграде је изграђено зградама спратности П и П+1, док се са северозападне стране налази зграда са више спратова. На предметној парцели постоји још једна зграда чија је градња у току, а чини 2.фазу градње. Терен је у благом паду ка северу а надморска висина око 205м. Кров је раван тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног испод те таванице, док ка негрејаном подуму, стиропор је постављен изнад таванице. Међуспратна конструкција садржи слојеве подног грејања док је ка отвореном пролазу постављен стиропор
испод таванице. На равном крову је постављен стиродур са завршном обрадом хидроизолацијом а
керамичким плочицама на терасама. Ка негрејаном ходнику, зидови су од клима блокова и аб платана са стиропром као и минералном вуном на позицији лифта.