Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Слободана Јовановића бр. 11 у Младеновцу

Нова стамбено-пословна зграда (Су+П+Га+3+Пе) налази се у Улици Слободана Јовановића у Младеновцу. Сама зграда је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Централни ходник је у оквиру грејане зоне. Негрејани део је улазни
ветробран. Грејани део су станови, оставе и централни ходник, распоређени на 4 етаже: први, други, трећи спрат и повучени спрат, на којем се налазе оставе. Ходник се протеже од приземља, преко галерије до повученог спрата. Станови су сличне структуре на свим етажама. Непосредно окружење зграде је изграђено. Са северозападне стране се налази зграда у изградњи која је дилатацијом одвојена од предметне зграде. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме је зграда изграђена је у већем нагибу ка југу а надморска висина је око 153 m. Кров на предменој згради је кос, са више нагиба и оријентација, тако да неће моћи делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном систему стубова, греда и аб платана, са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и
са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка другом кориснику је аб плоча са слојем стиропора и термосајлента. Зидови ка негрејаном простору су од блокова са стиропором. Међуспратна таваница ка негрејаном тавану је аб плоча са слојем минералне вуне у обостраној фолији.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Краља Петра Првог бр. 111 у Младеновцу

Нова зграда/стамбена зграда са два или више станова (Су+П+5) налази се у Улици Краља Петра Првог у Младеновцу.

.

.

Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је делимично сутерен као и централни ходник са степеништем и лифтом. Грејани део зграде су станови и локали који се налазе у сутерену. Локали се неће издвајати као посебна енергетска зона јер је њихова површина 143.17м2 што представља 8.12% укупне нето грејане површине друге намене (члан 2/31) „Правилника о енергетској ефикасности зграда“-Сл. гласник РС бр.61/2011 по којем за зграде код којих је више од 10% нето површине у којој се одржава контролисана температура друге намене није потребно радити посебне енергетске сертификате).

.

.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу достављених атеста и мерењем доступних позиција на лицу места. Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно приземљу је лако-монтажна „ферт“ таваница и са термоизолацијом од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеног по плафону а у делу ка негрејаном сутерену. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче. Зидови ка негрејаном простору су од шупљег блока са каменом вуном.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Светозара Марковића бр. 70 у Крагујевцу

Новa стамбено-пословне зграда (По+П+4+Пс) у оквиру које се налази стамбена енергетска зона са више станова налази се у углу улица Светозара Марковића и Стевана Сремца, у ширем центру града.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и ходнички простор. Грејани део зграде обухвата две енергетске зоне – пословну у приземљу зграде и стамбену које се налази од првог до петог односно повученог спрата а која обухвата 31 стан.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=20 и 25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеног изнад те плоче у делу ка негрејаном тавану односно у делу равног крова. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Танаска Рајића бр. 12 у Крагујевцу

Нови вишепородични стамбени објекат (По+П+4+Пс) / стамбена зграда са више станова налази се у Улици Танаска Рајића, у ширем центру града.

.

.

Зграда се неће грејати у целости. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде док грејани део чине станови и ходнички простор распоређени на 6 етажа – од приземља до повученог спрата.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче у делу равног крова односно од полистирена постављеног по плафону а у делу изнад подрума. У делу косог крова, међуспратна таваница је локо-монтажна са испуном од полистиренских уместо гитер блокова. Кров је одашчан и са лимом као завршним покривачем.

.