Претрага за:

Енергетски пасош за нову халу за монтажу столарије у Ул. 2. северна магистрала бб. у селу Опорница код Крагујевца

Нова зграда/ зграда друге намене која користи енергију – Индустријскa зградa (П+дел.1) налази се у Опорници поред Крагујевца. У питању је слободностојећа зграда која је у основи правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је две целине-приземни и делимично спратни део са канцеларијама и хала. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено, сем на јужној и делом источној страни, где се налазе стамбени објекти спратности до П+1. Терен на коме се зграда налази је у паду ка североистоку а надморска висина је 2550 мнв. Кров на предметној згради је кос, са падом на две воде и под нагибом од 7 и 8° , приближно источне и западне оријентације, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном систему стубова и греда, са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Спољашњи зид хале је од панела. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна конструкција
је испод негрејаног тавана у делу канцеларија је ферт са минералном вуном и спуштеним плафоном. У делу хале кров је покривен кровним панелом. Зид у тлу је армирано бетонски са стиродуром. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад/испод у делу хале, плоче и слојевима подног грејања у делу канцеларија. Завршна обрада пода у хали је феробетон.

.

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Јелене Анжујске бр. 10 у Аранђеловцу

Нова вишепородична стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+3+T) налази се на раскрсници улица Јелене Анжујске и Цара Душана, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и тавански простор док грејани део обухвата 40 станова распоређених од приземља до трећег спрата, укључујући и степенишни односно ходнички простор као и локал који заузима 3,55% од укупне нето грејане површине. Непосредно окружење је у највећем делу неизграђено сем у правцу запада где се налази зграда исте спратности као и предметна зграда. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југу 2.1° а надморска висина је око 251 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на четири воде и под нагибом од 25° тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером односно каменом као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од полистирена постављеног изнад те плоча у делу ка негрејаном тавану односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Скерлићевој бр. 17 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више од три стана (П+3+T) налази се у Улици Скерлићевој, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад/северозапад – исток/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је седам станова, ходник са степеништем и остава. Непосредно
окружење је у највећем делу изграђено и чине га зграде приближно исте висине односно нешто ниже зграде од предметна зграда. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југоистоку 3.5° а надморска висина је око 184 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на две воде и под нагибом од 35° односно 25° и са израженом источном и западном оријентацијом тако да не може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером односно пуном опеком као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад те плоча у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.