Претрага за:

Енергетски пасош за нову зграду друге намене која користи енергију – индустријску зграду у Ул. Војводе Живојина Мишића бб. у Церовцу код Крагујевца

Нова зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда – радионица за обраду метала (П+1 дел.) налази се у Улици Војводе Живојина Мишића, на потесу Собовица. Сама зграда је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања југозапад – североисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је радионица за обраду метала и административни део који опслужује ту радионицу. Поред предметне зграде, на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу југоистока где се налазе хале нешто ниже приземне спратности. Терен на коме је зграда налази се у благом паду у правцу запада 0.7° а надморска висина је око 259 м. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и са испуном зидова од сендвич панела са термоизолационом испуном. Кровна конструкција је од челичних решеткастих носача и са ТР лимом као носећим слојем термоизолационог слоја од полиизоцијанурат и пвц мембране као завршног кровног покривача. Под у тлу је армирано-бетонска плоча.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Николе Пашића бр. 2 у Великој Плани

Нова стамбена енергетска зона са више станова у оквиру стамбено-пословне зграде (По+П+5) налази се у Улици Николе Пашића у центру Велике Плане. Сама зграда је у основи неправилног а приближно троугластог облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог троугла.

.

.

Зграда се греје у целости а чинe је две енергетске зоне – пословна у приземљу и стамбена са више станова која заузима етаже од првог до петог спрата. Предмет овог извештаја је стамбена енергетска зона са више станова која се састоји из 21-ог стана распоређених на ових 5 спратова. Поред предметне зграде, на парцели нема других објеката. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено сем у правцу североистока где се налази парк. Терен на коме је зграда налази се у благом паду у правцу истока 0.4° а надморска висина је око 117 м. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка равном крову односно од полистирена у делу ка негрејаном подруму односно друге функционалне целине.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Милана Ракића бр. 13 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+Су+П+3+Пк+Г) налази се у Улици Милана Ракића. Сама зграда је у основи правилног правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је 13 станова распоређених на 7 етажа. У зони сутерена постоје и тзв. заједничке просторије које се такође греју али нису обухваћене овим извештајем. У оквиру исте зграде, на парцели постоји још једна ламела интерно названа „северна кула“ (где је предметна зграда/ламела тзв. „јужна кула“). Непосредно окружење зграде је у правцу севера и запада је изграђено зградама претежно исте висине као и предметна зграда док се у правцу истока налазе зграде (куће) ниже спратности. Терен на коме је зграда се налази је у паду у правцу истока 6.3° а надморска висина је око 179 м. Кров на предметној згради је делом раван а делом мансардни и са падамо на две воде претежно источне и западне оријентације тако да може у делимично да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и
серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од гас бетонских блокова зиданих на д=30 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена у делу где су армирано-бетонска платна и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Класичне кровне конструкције нема већ је термоизолациони слој и носећа конструкција за кровни покривач постављена дирекно на косу и равну армирано-бетонску плочу. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за зграду самопослуге „UNIVEREXPORT“ у Ул. Краља Петра Првог бр. 1А у Младеновцу

Нова зграда намењена трговини (П+1) налази се у Улици Краља Петра Првог. Сама зграда је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања југоисток – северозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је услужни и продајни део у нивоу приземља и североисточни и
југоисточни анекс у нивоу приземља и спрата. Поред предметне зграде, на парцели постоји више зграда а предметна зграда ће бити означена као зграда бр. 7 на копији плана и у листу непокретности. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу севера где се налази црква. Терен на коме је зграда се налази је у паду у правцу запада 2.1° а надморска висина је око 164 м. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и
серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од сендвич панела са термоизолационом испуном. Међуспратне таванице у делу ка негрејаном простору нема. Кровна конструкција је бетонска и са сендвич панелима као кровним покривачем. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним испод те плоче а по слоју мршавог бетона.

.