Претрага за:

Енергетски пасоши за зону 1 и 2 нове стамбене зграде са више станова у Немањиној улици бр. 8 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификате о енергетским својствима зграде за ламеле 1 и 2 нове стамбене зграде са више станова у Немањиној улици бр. 8 у Крагујевцу. Зграда се састоји из две вертикале које су представљене зонама и које си физички одвојене негрејаним
простором-централним степеништем. Обе зоне се састоје од по 5 станова која су распоређена на четири нивоа. Подрум је предвиђен за паркирање возила и није део термичког омотача.

Зграда је изведена као класична, са зидовима од гитер блока дебљине 20цм, који су ојачани армирано-бетонским стубовима и гредама. Термоизолација зидова је стиропор у дебљини од 12 и 15цм. Међуспратна таваница је ферт. На делу равног крова, урађена је аб плоча са слојем термоизолације од 27цм. У поду приземља, ка негрејаном подруму, постављена је термоизолација од стиродура у дебљини од 18цм. На деловима који су изнад отвореног пролаза, постављен стиропор од 15цм. Ка негрејаном степеништу постављена је термоизолација од стиродура.

Енергетски пасоши за ламеле 1 и 2 нове стамбене зграде са више станова у Каменичкој улици бр. 12 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификате о енергетским својствима зграде за ламеле 1 и 2 нове стамбене зграде са више станова у Каменичкој улици бр. 12 у Крагујевцу. Предметна зграда се не греје у целости, негрејани део је централно степениште. Стамбени део је таквом
комуникацијом подељен на две зоне, које немају других додирних тачака сем те негрејане површине. Зато су се радила два енергетска пасоша.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова одклима блокова зиданих на д=25 цм. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска а завршна обрада зидова племенити малтер. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је хетерогена, ферт конструкција, са слојем термоизолације у дебљини од 15цм (12+3). Ка негрејаном ходнику је постављена термоизолација у дебљини од 10цм. Кровна конструкција је класична, дрвена, обложена дрветом и са црепом као завршним покривачем. Под на тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеном изнад те плоче, у дебљини од 10цм.

Енергетски пасош за Стамбену зграду са више станова у Ул. Гоце Делчева бр. 17 у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова у Улици Гоце Делчева бр. 17 у Крагујевцу. У питању је нови вишепородични стамбени објекат (По+П+1). Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада гаража у подруму зграде док грејеном делу припадају станови и ходнички простор у приземљу и на спрату зграде.

Зграда је изведена у систему масивних носећих зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима у два ортогонална правца. Термоизолација ових зидова је полистиренска, постављена са спољашње стране. Међуспратна таваница ка негрејаном тавану је лака монтажна типа „ферт“. По овој таваници постављена је изолација од полистирена. У делу ка негрејаном подруму термоизолација од полистирена постављена је испод међуспратне таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана и без фолија, излетвана и са лимом као завршним покривачем. У поду зграде
термоизолација експандираног полистирена постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче пода.

Сам пасош можете погледати овде.

Енергетски пасош за производни објекат предузећа „P.E.I. East“ у Улици Орашка бр. 44 А у Великој Плани

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову постојећу зграду друге намене која користи енергију – индустријску зграду (П) која се налази у Улици Орашка бр. 44 А у Великој Плани. Предмет енергетског пасоша је како дограђена производна хала тако и постојећа хала, изведену 2008.године. Када је изведена предметна доградња, зид између постојеће и нове хале је демонтиран, чиме је направљена једна како производна, тако и термичка целина. Предметна зграда се греје у целости. У делу постојеће зграде се налази административни део, који својом површином не прелази 10% укупне површине зграде, тако да је обухваћен енергетским пасошем.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца. Спољашњи зидови су од префабрикованих бетонских панела, монтираних на лицу места у дебљини од 12cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска дебљине 5cm на постојећоем делу и 15cm на дограђеној згради, а завршна обрада зидова je племенити малтер. Кров на дограђеном делу је од дубоко профилисаног челичног лима, преко кога је постављена минерална вуна дебљине 22cm на ПЕ парној брани а преко је покривач од једноструке пвц кровне мембране дебљине 1.5mm. Кров на постојећој згради је од ТР лима са минералном вуном у дебљини 12cm. Под на тлу је армирано бетонски са завршним слојем феробетона, без термоизолације са хидроизолацијом даље ка тлу. Подаци о уграђеним материјалима су добијени од стране извођача радова, прегледом атестне документације, као и од одговорне особе испред инвеститора.

Сам пасош можете погледати овде.