Претрага за:

Енергетски пасош за зграду Производног погона са анексом пословања Ул. Новој бб. у Свилајнцу

Нова зграда / зграда друге намене која користи енергију (П+1) налази се у Улици Новој у индустријској зони Свилајнца.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је котларница. Грејани део чини две целине, халу и анекс. Анекс је изведен на два спрата. На приземљу се налазе: производни простор, свлачионице, канцеларија,
тоалети, помоћна просторија, север соба, кантина и степениште. На спрату се налазе: ходник, тоалети, помоћна просторија, архива, канцеларија, соба и сала за састанке.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm у
анексу и рамовске челичне конструкције са челичним стубовима и кровном конструкцијом у производном погону. Зидови на производном погону су панели дебљине 8цм као и кровна конструкција која је дебљине 15цм. Термоизолација зидова анекса ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним
малтером. Спрат анекса је изведен као сендвич и састоји се од панела са ригипсом са унутрашње стране. Кровне конструкција је метална кровна решетка са кровним панелима као завршним покривачем. У делу анекса плафон је спуштен армстронг плочама. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче само у делу анекса.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду у Ул. Јадранској бр. 6 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда (П+3) налази се у Улици Јадранској, у ширем центру Крагујевца.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник са степеништем. Грејани део су станови који су распоређени у две енергетске зоне, од којих једна представља вертикалу до улице, а друга вертикалу која је оријентисана ка дворишту.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm и бетонских платана. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Међуспратна конструкција према отвореном пролазу је аримирано бетонска плоча са стиропором са доње стране те плоче. Међуспратна конструкција испод негрејаног тавана је аб плоча са термоизолацијом изнад те плоче. Ка негрејаном ходнику зидови су од клима блокова и аб платана са стиропором. Кровна конструкција је класична дрвена са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је
армирано-бетонска плоча са термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним изнад те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбено-пословну зграду у Ул. Кнеза Милоша бр. 70 у Сопоту

Нова стамбено пословна-зграда је спратности Су+П+6. Налази се у Сопоту у Улици Кнеза Милоша бр.70.

.

.

Стамбено – пословна зграда се састоји из сутерена, који се не греје и локала у приземном делу. С’обзиром да је однос нето грејаних површина ове две намене већи од 10%, радили су се енергетски пасоши за две енергетке зоне.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена типа Фима и са пигментним фасадним малтером односно листелама као завршном обрадом. Међуспратна конструкција ка отвореном
пролазу је од исте конструкције са стиропором са доње стране те плоче. Ка стамбеној зони међуспратна конструкција је лако монтажна, са стиропором са доње стране плоче. Ка негрејаном сутерену, међуспратна конструкција је лако монтажна, са подним грејањем и стиропором са доње стране те плоче.

Енергетски пасош за зграду намењену трговини у Ул. Кнеза Милоша бр. 68 у Сопоту

Нова зграда намењена трговини / услужним делатностима је спратности П. Налази се у Сопоту у Улици Кнеза Милоша бр. 68.

.

.

Зграда се греје у целости а чине је локал и мокри чвор. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена типа Фима и са пигментним фасадним малтером односно листелама као завршном обрадом. Кров је раван, са армирано бетонском плочом
и 30 cm стиропора Фима изнад те плоче. Зид у тлу је рађен као сендвич, са блоковима од сипорекса и 40 cm ваздушног простора и блока са термоизолацијом са спољашње стране. Ка постојећем објекту, зид је од блока са термоизолацијом. Под у тлу је аб плоча са подним грејањем и стиропором изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за зграду диспечатског центра у Ул. Николе Пашића бр. 15/1 у Крагујевцу

Постојећа зуграда диспечерског центра / управна / пословна зграда (Су+П+2) налази се у Улици Николе Пашића.

Зграда се не греје у целости. Негрејаном делу зграде припада комплетан машински блок, као и већи сутерена, осим канцеларије и централне комуникације који су грејани простори са грејним телима. Приземље и први спрат се греју. Грејани део сутререна је: централно степениште, ходник, саниртарни чвор и канцеларија. Приземље садржи: улазни део са ходником и централним степеништем, канцеларију, улаз са лифтом за странке и шалтер салу. На спрату се налазе: канцеларије, ходник, централна комуникација са степеништем и чајна кухиња.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од опеке, зидане на 38 и 25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је изведена само у делу другог спрата, који је дограђен и на делу северне фасаде. Завршна обрада је фасадни малтер. Канцеларија, која је раније дограђена, је зидана блоком 25 cm са дилатацијом која је испуњена каменом вуном дебљине 10 cm. На делу равног крова/терасе изведено је 25 см камене вуне фибран гео, са унутрашње стране таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем, која је постављена на лмтаваницу од ферт гредица. Термоизолација у крову је од минералне вуне. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је армирано бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављеном изнад те плоче, у делу изнад машинске сале са постројењима, док изнад сутерена, термоизолација није изведена. Зид ка негрејаном простору је од опеке без термоизолације. Под у тлу je пуна бетонска плоча без термоизолације.