Претрага за:

Енергетски пасош за нову зграду намењену трговини у Ул. Знање имање бр. 54А у селу Белушић код Рековца

Нова зграда намењена трговини или услужним делатностима (П+1) налази се у селу Белушић код
Рековца. У питању је слободностојећа зграда, са чије источне стране се налази надстрешница. Зграда је која је у основи правоугаоног облика са правцем простирања север/северозапад – југ/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

Зграда се греје у целости а чине је две етаже. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено. На парцели поред предметне зграде постоји још неколико објеката. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка северу а надморска висина је око 260 m. Кров на предметној згради је раван, тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Фасада је вентилисана, са спољашње стране зидова налази се камена вуна са фолијом и алубондом. Конструкција равног крова је ферт са слојем стиродура и завршно обрађена хидроизолацијом. Под у тлу је пуна бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче, као и слојевима подног грејања.

.

Енергетски пасоши за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Слободана Перовића бр. 8 у Крагујевцу

Нова стамбено пословна зграда (Су+П+3) налази се у Улици Слободана Перовића у ширем центру Крагујевца. Зграда је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са
правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на две функционалне целине-енергетске зоне. Наиме, нето грејана површина пословног дела објекта је већа од 10% укупне нето грејане површине објекта, тако да се таква зграда дефинише као зграда са више енергетских зона, за које је, у складу са прописом којим се уређују енергетска својства зграда, урађени су посебни енергетски пасоши. Зграда се налази у густом градском језгру. На парцели поред предметне зграде постоји још неколико објеката од којих се један дилатацијом делимично наслања на предметну зграду. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југу а надморска висина је око 189 m. Кров је делимично кос, са падом на једну воду, југоисточне оријентације и делимично раван, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена на темељној плочи са зидовима од аб платана и клима блокова зиданих на д=20 и 25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом, а делом вентилирајућа, са каменом вуном и завршном обрадом ХПЛ плочама. Зид на дилатацији је аб и од клима блокова са полистиренском термоизолацијом. Зидови ка пословном делу су истог типа, са термоизолацијом а међуспратна таваница ка другом кориснику је аб плоча са слојевима подног грејања и минералном вуном у спуштеном плафону. Кров је делимично раван и на њему се налази стиропор. Ка отвореном пролазу, међуспратна таваница је пуна аб плоча са слојевима подног грејања и стиропором испод те плоче. Међуспратна таваница је аб плоча и са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче. Зид у тлу је од аб платана и клима блокова са стиродуром.

.