Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Николе Пашића бр. 3 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда (По+П+Г+5+Пс) – Ламела 4 и 5 – налази се у Улици Николе Пашића, у оквиру комплекса зграда оивиченог овом улицом, Улицом Љубивоја Љубе Тадића и Улицом Милоја Павловића. У питању је зграда у прекинутом низу које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде припада део подрумског простора. Грејани део чине две енергетске зоне – стамбена енергетска зона са више станова и зона намењена трговини. Поред предметне зграде на парцели постоји још објекатa a сама зграда биће означена као објекат бр. 5 на копији плана односно у листу непокретности. Зграда је изграђена у централном градском језгру тако да њено непосредно окружење чине зграде спратности од П до П+6. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 4.0° а надморска висина је око 180 м. Кров на предметној згради је раван тако да се може у потпуности искористити за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је пуна армирано-бетонска плоча и са слојем термоизолације од полистирена постаљеног по поду плоче у делу ка подруму док је у остатку зграде је лако-монтажна „ферт“.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Љубивоја Љубе Тадића бр. 1 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда (По+П+6+Пс) – Ламела 3 налази се у Улици Љубивоја Љубе Тадића, у оквиру комплекса зграда оивиченог овом улицом, Улицом Николе Пашића и Улицом Милоја Павловића. У питању је зграда у прекинутом низу које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде припада део подрумског простора. Грејани део чини 48 станова распоређених на седам етажа, локали као и заједнички ходнички простор. Поред предметне зграде на парцели постоји још објекатa a сама зграда је означена као објекат бр. 3 на копији плана односно у листу непокретности. Зграда је изграђена у централном градском језгру тако да њено непосредно окружење чине зграде спратности од П до П+6. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 1.8° а надморска висина је око 180 м. Кров на предметној згради је раван тако да се може у потпуности искористити за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је пуна армирано-бетонска плоча и са слојем термоизолације од минералне вуне постаљене по плафону подрума док је у остатку зграде је лако-монтажна „ферт“.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Моравској бр. 10 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда/стамбена зграда са два или више станова (По+П+3+пов.4) налази се у Улици Моравској, у центру града. У питању је зграда које је у основи неправилног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум са гаражом и ходник са степеништем. Грејани део су станови, распоређени на 5 етажа са 18 станова. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде претежно породични стамбени објекти максималне спратности П+2. Са јужне стране објекта налази се зграда П+4 која је у деловима дилатацијом раздвојена од предметне зграде. Са западне стране, такође се налази зграда која се наслања на предметну. Терен је у паду ка североистоку а надморска висина је око 190 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 14° и 26° и са падом једним делом на две воде од којих кровне равни имају западну и источну оријентацију, а другим делом на једну воду са југозападном оријентацијом, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске
ефикасности зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са завршном обрадом племенитим малтером. Део уличне фасаде је од итонг термоблока 37.5цм, без спољашње
термоизолације. Међуспратна таваница ка тавану је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне у обостраној фолији. Ка негрејаном подруму међуспратна конструкција је аб плоча са стиропором испод плоче. Ка негрејаном степеништу зидови су од итонг фоно блока обложени стиропором. Зидови ка лифту су аб са слојем минералне вуне у ригипсу. На равном крову је постављен стиропор а завршна обрада су керамичке плочице.

Енергетски пасоши за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Луја Пастера бр. 10 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда (По+П+4) налази се у Улици Луја Пастера у ширем центру
Крагујевца. У питању је зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и ходнички односно степенишни простор. Грејани део се дели на две енергетске зоне – стамбену са више станова и пословну. Како пословна енергетска зона заузима 190.23 m² односно 19.35% од укупне нето грејане површине 983.18 m², раде се два енергетска пасоша за сваку енергетску зону понаособ. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде спратности од П до П+4 у свим правцима. На парцели нема нити је планирана градња других објеката. Терен на коме је зграда је скоро раван а надморска висина је око 192 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистрена и са завршном обрадом листелама у једном делу и племенитим малтером са стране улаза у зграду. Међуспратна таваница ка стамбеном делу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне
вуне постављене ииспод те плоче у спуштеном плафону и слојевима подног грејања са горње стране. Међуспратна конструкција ка негрејаном подруму је такође аб плоча са подним грејањем и стиропором са доње стране плоче. Ка негрејаном степеништу зидови су од клима блокова са графитним стиропором и малтером као завршном обрадом.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Владимира Ћоровића бр. 11 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са више станова (П+2+Пк1+Пк2) налази се у Улици Владимира Ћоровића, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је 16 станова распоређених на 4 етаже. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га зграде претежно приземне спратности сем у правцу запада где се налазе зграде спратности П+2. Терен на коме је зграда налази се у паду ка западу 3.4° а надморска висина је око 170 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 55° и 15° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно југозападну оријентацију тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је лако-монтажна „ферт“ са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем.

.