Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Панта Мијаиловића бр. 15 на Златибору

Нова стамбена зграда са више станова (По+Су+П+3+Пк) налази се у Улици Панта Мијаиловића, северно од језера у центру насеља. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север – југ по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део чини гаража у подруму зграде док грејаном делу припадају три функционалне целине: станови, грејани ходници уз те станове и пословни простор. Како два физички одвојена пословна простора заузимају укупно 147,95 m² односно 6,58 % од укупне нето грејане површине, цела зграда се ради као јединствена енергетска целина. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је у највећем делу а чине га зграде претежно исте као и ниже спратности од предметне зграде. Терен на коме је зграда се налази је у благом паду ка истоку 0.5° а надморска висина је око 975 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 45° и са падом на четири воде (укључујући и велике кровне баџе) тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са фасадним каменом као завршном обрадом у нивоу сутерена односно племенитим малтером у нивоу осталих етажа. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану односно подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од екструдованог полистирена постављеног по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно од полистирена постављеног по плафону у делу ка негрејаном подруму.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Танаска Рајића бр. 55 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда (П+3+Пс) у оквиру које се налази стамбена енергетска зона са више станова налази се у Улици Танаска Рајића, у ширем центру града. Сама зграда је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања југозапад – североисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и дели се на две енергетске зоне – пословну и стамбену са више станова. Како стамбена енергетска зона са више станова обухвата 86,60 % од укупне нето грејане површине, она се прорачунава одвојено од пословне енергетске зоне ове зграде. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено а чине га зграде од спратности П у правцу југа до зграда спратности П+5 у правцу севера. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме је зграда је раван а надморска висина је око 197 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију активних и пасивних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратне таванице је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног по поду таванице у делу ка равном крову односно испод таванице а у делу изнад отвореног пролаза. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолацијом од екструдованог полистирена постављеним испод те плоче а по слоју мршавог бетона.