Претрага за:

Енергетски пасош за стамбено-пословну зграду у Ул. Слободе бр. 1 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (2По+П+8) налази се у Улици Слободе, у
Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда, која се састоји од две ламеле, које чине један објекат. Зграда је у основи неправилног облика, са правцем простирања исток-запад по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум 2 и делимично подрум 1, који су намењени
паркирању. Грејани део је распоређен на 10 етажа: подрум 1, где се налази трговина, затим приземље са локалима, спа центром и становима у ламели 1 и 8 спратова са становима (сем на првом спрату, где се делимично налазе локали у ламели 2). Нето грејане површине других намена (трговина и пословање) су мање од 10% укупне нето грејане површине зграде, тако да није потребно издвојити их као посебне зоне. Структура станова је разноврсна, садрже: улазни део, купатило, дневни боравак са кухињом и трпезаријом и собе, сем на 8. спрату где су поједини станови већи. Непосредно окружење зграде је делимично изграђено, а чине га зграде намењене пословању са северне стране, зграде намењене образовању са источне и стамбене зграде са јужне и западне стране. Ови објекти су на таквој удаљености да својим положајем не могу да утичу
на енергетска својства предметног објекта. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу а
надморска висина је око 186 m. Кров на предметној згради је раван тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Конструкција је скелетна од аб стубова, греда и платана. Темељи су изведени као темељне плоче. Објекат је дилатационим разделницама подељен на 5 целина: два улаза ламеле 1, два улаза ламеле 2 и централни део гараже. Испуна зидова је од клима блокова зиданих на 20 и 25цм. Термоизолација спољашњих зидова је камена вуна а завршна обрада племенити малтер. На позицијама дилатација, зидови су изведени од клима блокова 20 и 25цм и армираног бетона са испуном дилатација стиропором. Међуспратна конструкција је аб плоча. Кров је раван, са слојем тврдо пресоване камене вуне и завршним слојем хидроизолације. На делу тераса, завршни слој су керамичке плочице. У делу где се налазе терасе изнад локала, испод аб плоче је постављена камена вуна у делу спуштеног плафона, као и тврдо пресовани стиропор изнад те плоче. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза је аб плоча са слојем камене вуне испод те плоче и водоотпорном гипс картонском плочом. Зидови према негрејаном простору су изведени од клима блокова и аб платана са термоизолацијом од минералне вуне и два слоја гипс картонских плоча. Ка негрејаном простору на нивоу -1 у делу трговине, зидови су од аб платана и клима блока са термоизолацијом од камене вуне, док су у делу некоришћеног простора са северне стране зградеобложени стиропором. Међуспратна конструкција испод негрејаног простора је аб плоча са слојем тврдо пресованог стиропора изнад плоче и минералне вуне испод, као и једним слојем противпожарне гипс картонске плоче. Изнад негрејаног простора-подрума, постављена је камена вуна.

.

Енергетски пасош за здравствену станицу у Ул. Српских владара бр. 1 у селу Топоница код Кнића

Постојећа зграда здравствене станице Топоница / зграде намењена здравству (П) налази се на углу улица Српских владара и Светог Саве. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и суштински се може поделити на два дела – већи део који се односно на ординације и пратеће просторије и мањи део који се односи на апотеку са пратећим просторијама. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу југозапада где се налазе зграде такође спратности П. На парцели постоје и друге зграде а предметна зграда означена је као посебни део 1 на копији плана и у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је у паду ка североистоку 0.9° а надморска висина је око 295 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 16° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно југозападну оријентацију тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од пуне опеке зидане на д=38 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од експандираног полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратнa таваницa у делу испод кровне конструкције je каратаван – дрвене греде одашчане са горње стране преко којих је постављен слој минералне вуне док је са доње стране постављена омалтерисана трска на слоју дрвених летви. Кровна конструкција је класична дрвена, недашчана, без заштитне фолије и са лимом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна бетонска плоча.

.

Енергетски пасоши за павиљоне 2 и 3 у оквиру градске тржнице у Ул. Црвеног барјака бб. у Крагујевцу

Нове зграде намењене трговини (П) налазе се у Улици Црвеног барјака, у самом центру Крагујевца. У питању је комплекс градске тржнице, на којем се налази стари објекат
као и два новоизграђена павиљона, означена бројевима 2 и 3.

.

.

Зграде се греју у целости. Непосредно окружење зграда је изграђено. На парцели поред предметних зграда налази се још и стари објекат тржнице. Терен на коме се зграда налази је скоро раван а надморска висина је око 177 m. Кров на предметним зградама је раван тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграде су је изведене у скелетном систему челичних стубова и греда. Испуна зидова су зидни панели, са облогом од гипс картонских плоча и керамичких плочица целом висином павиљона, са унутрашње стране. У горњем делу спољашњих зидова је изведена вентилисана фасада са каменом вуном, парном браном и паропропусном фолијом, покривена перфорираним лимом. Међуспратна таваница ка негрејаном тавану је изведена као спуштени плафон са испуном минералном вуном и одговарајућим фолијама. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од
експандираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.