Претрага за:

Прва стамбена зграда са једним станом сертификована „Б“ енергетским разредом

Постојећа стамбена зграда са једним станом (П+2) која се налази у Улици Краљевачког батаљона у Крагујевцу је прва зграда тог типа која је сертификована као зграда „Б“ енергетског разреда од стране предузећа ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ.

.

Предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ је до сада сертификовало 154 стамбене зграде са једним станом а ова зграда је јединствена јер је прва тог типа која је сертификована као зграда „Б“ енергетског разреда што иде у прилог чињеници да није ни мало лако да стамбене зграде са једним станом буду сертификоване „Б“ енергетским разредом. Набројаћемо неколико најбитнијих разлога зашто је ова зграда изузетак:

*зграда није нова – зграде дефинисане као постојеће имају блаже стандарде сертификације

*већа грејана површина зграде – зграда има око 280м2 грејане површине

*добра термичка изолација – спољашњи зидови имају вредност површинског коефицијента пролаза топлоте U [W/(m2K)] испод 0,18.

*удео транспарентних површина код спољашњег омотача зграде је 12% при чему је највећи део тих површина јужне оријентације те као такве утичу на виши проценат топлотних добитака у периоду грејне сезоне.

.

.

Зграда такође користи и најсавременији и најбољи систем грејања – геотермалну топлотну пумпу.

.

Енергетски пасош за нову стамбенo-пословну зграду у Ул. Ђенерала Терзибашића бр. 3 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+П+6+пов. 7.) налази се на углу Улица Ђенерала Терзибашића, Андре Маринковића и Булевара Краљице Марије у Крагујевцу, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда које је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад-југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум који је намењен гаражирању возила. Зграда садржи део намењен трговини и угоститељству и стамбени део. Локали, који заузима део приземља и део првог спрата, а чине једну компактну целину, имају површину која је незнатно мања од 10% укупне нето грејане површине, као и исти тип и режим грејања као и стамбени део, тако да се не издвајају као засебна енергетска зона. Поред тога дела, постоји још локала у приземљу и на повученом 7. спрату, чија је позиција врло разуђена у односу на стамбени део, а својом површином немају услов да буде издвојени у засебну енергетску зону. Зграда је наиме састоји из две ламеле, које представљају једну стамбено-пословну целину. Грејани део зграде је распоређен на 8 етажа: приземље, 6 спратова и повучени 7. спрат. На приземљу и првом спрату се
налазе локали и станови. Остали спратови су намењени становању, сем дела повученог 7. спрата где се налази такође један локал, који је лифтовима повезан са приземљем и спратом. Поред предметне зграде на парцели постоји и једна бензинска пумпа са југозападне стране. Сем тога, нема нити је планирана изградња других зграда. Непосредно окружење зграде је делу изграђено и чине га зграде мање спратности од севера до југоистока. Са западне стране се налази тржни центар који својим положајем не утиче на енергетска својства предметне зграде. У правцу југа се налази вишеспратница , која незнатно утиче на осенчење предметне зграде. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југоистоку а надморска висина је око 210 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 10° и са падом на четири воде, при чему је оријентација једне веће кровне површине ка југозападу тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних
соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном систему стубова и греда са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација спољашњег зида је камена вуна, са завршним слојем племенитог малтера и делимично ХПЛ плоча у делу локала. Међуспратна конструкција је аб плоча. У делу равног крова, преко плоче је изведен слој стиродура, с’тим што је завршна обрада делом хидроизолација а делом керамичке плочице на слоју цементног естриха. У делу ка негрејаном тавану, изведен је слој минералне вуне у обостраној фолији. Ка негрејаном подруму изнад аб плоче се налазе слојеви подног грејања са каменом вуном изведеном са доње стране плоче. Ка негрејаном делу, зидови су клима блока са каменом вуном. Испод дела ходника у приземљу налази се техничка етажа, где су постављене две аб плоче и ваздушни простор између њих, за смештај инсталација.

.