Претрага за:

Енергетски пасош за стамбену зграду у ул. Михаила Ивеше бр. 13 А у Крагујевцу

Енарх д.о.о је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за Вишепородични стамбени објекат у ул. Михаила Ивеше бр.13 A у Крагујевцу. Прорачун је показао да je годишња потребна топлота за грејање 44 kWh по m2 стамбеног простора што ову зграду сврстава у „Ц“ енергетски разред. Почетком ове године, Енарх је урадио Сертификат о енергетским својствима зграде за објекат „Б“ и тада је прорачун показао да je годишња потребна топлота за грејање те зграде 42 kWh по m2 стамбеног простора.

CAM01385 CAM01388

Енергетски пасош за халу за производњу хране фирме ЗР „СТАНИЋ НМ“ у Аранђеловцу

Хале за производњу хране су Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда дефинисане као „зграде друге намене које користе енергију“. Ове зграде карактерише скуп две и више различитих делатности смештених под један кров. У овом случају то је производни погон у комбинацији са магацинским простором. Обе ове функционалне целине се греју на температури од 18 до 20 C али имају нешто другачији начин коришћења. Чест је случај да у зградама овог типа постоји комбинација канцеларијског простора са производним погоном. Ни у том случају се управно / пословна енергетска зона не одваја од индустријске / магацинске зоне већ се зграда у целости дефинише као Зграда друге намене која користи енергију. За ове зграде није потребно показати да је потрошња енергије у оквиру „Ц“ енергетског разлога јер Правилником није дефинисано колико би износила та потрошња за ову врсту објеката. Наиме, потребно се само показати да сваки од дефинисаних слојева термичког омотача се налази у границама максимално дозвољених вредности површинског коефицијента пролаза топлоте U.

IMG_8328 IMG_8331