Претрага за:

Енергетски пасоши за нову стамбену зграду са више станова у Улици Цара Лазара бр. 12 А у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова (По+П+4+Пк) која се налази у Улици Цара Лазара у крагујевачком насељу Ердоглија.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским платнима, стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од камене вуне. Завршна обрада је племенити малтер а мањем делу декоративна фасадна опека. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму односно тавану је лака монтажна типа „ферт“ са слојем термоизолације од камене вуне постављене по поду тавана односно по плафону подрума. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана и са „октава“ кровним плочама као завршним покривачем. У поду
зграде термоизолација екструдованог полистирена постављана је испод носеће армирано-бетонске плоче а по слоју мршавог бетона.

Енергетски пасош за Стамбену зграду са више станова у Улици Љубе Давидовића бр. 5 у Крагујевцу

Нова породични стамбени објекат (П+2) / стамбена зграда са више станова налази се у Улици Љубе Давидовића у крагујевачком насељу Сушица. У питању је надоградња нове стамбене зграде за коју је издат енергетски пасош 2016. године.

Зграда се греје у целости. Иако у ходнику нема грејних тела нити постоји термоизолациони слој између ходника и станова, сам ходник се налази у оквиру термичког омотача те се може сматрати да се и сам ходник индиректно греје, слично некој остави у оквиру стана и сл. Зграда има 6 стамбених јединица симетрично постављених у односу на замишњену осу која би ишла по средини ужег пресека зграде.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је полистирен а завршна обрада тих зидова је племенити малтер.

предња фасада
задња фасада

Енергетски пасоши за нову стамбену зграду са више станова у Каменичкој улици бб. у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за Стамбену зграду са више станова (П+3) која се налази у Улици Каменичкој у крагујевачком насељу Ердоглија. Зграда се греје у целости и у питању је осам стамбених јединица укључујући и заједнички степенишни простор.

Зграда је изведена у систему масивних носећих зидова зиданих од клима блокова на д=19 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима у два ортогонална правца. Термоизолација ових зидова је од полистирена постављеног са спољашње стране. Међуспратне таванице је лака монтажна типа „ферт“. У делу ка негрејаном тавану односно испод крова термоизолација од екструдованог полистирена постављена по поду те таванице. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана и са лимом као завршним покривачем.
У поду зграде термоизолација екструдованог полистирена постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче пода.

Енергетски пасош за Стамбену зграду са више станова у Карађорђевој улици бр. 35 у Великој Плани

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Сертификат о енергетским својствима зграде за нову Стамбену зграду са више станова у Карађорђевој улици бр. 35 у Великој Плани. У питању је Нови вишепородични стамбено-пословни објекат (П+4). Зграда се греје у целости а чини је 12 стамбених јединица и 1 пословни простор са припадајућим ходницима, степеништем и техничким просторијама. Како нето грејана површина локала од 52,48 m² чини само 4,20% од укупне нето грејање површине, цела зграда ће се радити као једна енергетска зона а све у складу са „Правилнику о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда“ који каже да уколико је површина функционалне јединице у оквиру зграде мања од 10% од укупне грејане површине она не мора да се ради као засебна енергетска зона.

Зграда је изведена у систему масивних носећих зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима у два ортогонална правца. Термоизолација ових зидова је од експандираног полистирена постављеног са спољашње стране. Међуспратне таванице је лако монтажна типа „ферт“. У делу ка негрејаном тавану односно испод крова термоизолација од минералне вуне постављена је изнад међуспратне таванице. Кровна конструкција је класична дрвена и са лимом као завршним покривачем.
У поду зграде термоизолација експандираног полистирена постављана је изнад носеће армирано-бетонске плоче пода.

Енергетски пасош за објекат „Лидла“ у Јагодини

Поред зграде објкта „Лидл“ у Крагујевцу, предузеће ЕНАРХ ДОО урадило је и Сертификат о енергетским својствима зграде за нову зграду за трговину на велико и мало компаније „Лидл“ (П) која се налази у Улици Кнеза Милете бр. 2 у Јагодини.

Зграда се греје у скоро у целости. Негрејани део је само простор ТК коморе у приземљу, у централном делу зграде. Све остале просторије се налазе у оквиру термичког омотача и као такве, спадају у грејани простор. Приземље је функционално подељено на три целине: простор намењен купцима, службени део са складиштима и достава. Зграда за разлику од крагујевачког „Лидла“ не поседује галеријски простор.

Зграда je изведена као префабрикована бетонска скелетна у комбинацији са бетоном ливеним на лицу места. Испуна спољашњих зидова је од клима блокова зиданих на д=38 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне а завршна обрада тих зидова је племенити малтер.

Спољашња грађевинска столарија је у највећем делу од алуминијумских профила са двоструким нискоемисионим стаклом пуњеним племенитим гасом. Улазна врата у зграду у службеном делу су метална са термоизолационом испуном.

Сам пасош можете погледати на сајту Централног регистра енергетских пасоша.