Претрага за:

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 77 у Крагујевцу

Нова стамбена енергетска зона са више станова у оквиру вишепородичне стамбено-пословне зграде Морава IV (По+П+5+Пс) налази се у Улици Краља Александра I Карађорђевића, у ширем центру града.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и ходничко-степенишни простор. Грејани део може се подили на две енергетске зоне – стамбену са више станова (88,19%) – од првог до шестог (повученог) спрата и пословну зону (11,81%) у приземљу зграде. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде спратности од П до П+5+Пс у свим правцима. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југу 2.7° а надморска висина је око 196 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером односно алуминијумском облогом као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те плоче у делу равног крова односно испод те плоче у делу изнад отвореног простора.

.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Стефана Немање бр. 36 у Аранђеловцу

Нови вишепородични стамбени објекат / стамбена зграда са више станова (П+3) налази се у Улици Стефана Немање, северно од центра града.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је 16 станова распоређених на 4 спрата, ходнички и степенишни простор. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде спратности од П до П+Пк у свим правцима. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југозападу 3.8° а надморска висина је око 277 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 30° и са падом на две воде од којих једна раван има претежно јужну оријентацију тако да кров може половично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=19 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од полистирена постављеног испод те плоче у делу изнад отвореног простора односно постављеног изнад те плоче у делу равног крова. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног изнад те плоче.

.

Енергетски пасош за нову зграду намењену услугама у Ул. Драгослава Срејовића бр. 55А у Крагујевцу

Нова зграда намењена трговини или услужним делатностима (П+1) налази се у Улици Драгослава
Срејовића, у Крагујевцу.

.

.

Зграда се греје у целости. Садржи приземље и спрат. На приземљу се налази засебан улаз за излазак на спрат, затим продавница и мокри чвор. На спрату се налазе канцеларије и тоалет. Непосредно окружење зграде је изграђено. На предметној парцели постоји још неколико објеката. Терен на коме се зграда налази је раван а надморска висина је око 170 m. Кров на предметној згради је кос, једноводан, под нагибом од 10° и са северозападном оријентацијом тако да може у мањој мери да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Подаци о елементима термичког омотача добијени су од представника извођача радова као и прегледом доступних позиција на лицу места. Спољашњи зидови су изведени од панела дебљине 10цм, са унутрашње стране испуном од камене минералне вуне у ригипсу. Ка постојећем објекту, зид је испуњен каменом минералном вуном са двоструким противпожарним гипс картонским плочама. Међуспратна констуукција ка постојећем објекту је челична са финалном обрадом панелом и испуном од камене вуне. Међуспратна конструкција испод негрејаног тавана је од ригипса са испуном од минералне камене вуне. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдованог полистирена постављеног изнад те плоче и слојевима подног грејања.

Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 112 у Крагујевцу

Нови вишепородични стамбено-пословни објекат / стамбена зграда са више станова (По+П+Г+4+Пк+К) налази се у Улици Краља Александра I Карађорђевића. У питању је зграда у прекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и ходнички односно степенишни простор. Грејани део се може поделити на две енергетске зоне – стамбену са више станова и пословну. Како пословна енергетска зона заузима 115,81 m² односно само 6,96% од укупне нето грејане површине тако да се ова енергетска зона прикључује стамбеној и ради се јединствен енергетски пасош. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде спратности од П до П+3 у свим правцима. На парцели постоји још једна зграда а предметна зграда је означена као део бр. 4 на копији плана и у листу непокретности. Терен на коме је зграда налази се у благом паду ка североистоку 1.1° а надморска висина је око 197 m. Кров на предметној згради је раван тако да кров може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне постављене изнад те плоче у делу равног крова односно испод плоче у делу ка негрејаном односно отвореном простору.

.

Енергетски пасош за постојећу зграду намењену трговини у Ул. Цара Лазара бр. 1 у Книћу

Постојећа зграда самосталне продавнице / зграда намењена трговини (П) налази се на углу улице Цара Лазара и Војводе Стевана Книћанина.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата приручни магацин док грејани део обухвата самопослугу, тоалете и канцеларију. Непосредно окружење зграде је неизграђено. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка североистоку 5.6° а надморска висина је око 243 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом од 12° и са падом на две воде тако да кров може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова и пуне опеке зидане на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности у делу где постоји је од префабрикованих челичних панела са термоизолационом испуном. Међуспратна таваница нема. Кровна конструкција је челични решеткасти носач са префабрикованим челичним панелима као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне постављеног испод те плоче.

.