Претрага за:

Елаборат енергетске ефикасности за стамбено-пословну зграду у Улици Љубе Тадића бб. у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Елаборат енергетске ефикасности за Стамбено-пословну зграду која ће се према класификацији у оквиру енергетске ефикасности водити као стамбена зграда са више станова а која ће се налазити у центру Крагујевца, у будућој Улици Љубе Тадића.

Оно што издваја ову зграду од сличних је то да је ово прва стамбена зграда са више станова за коју је прорачун показао да ће бити „Б“ енергетског разреда а за коју је Енарх д.о.о. радио прорачун, било са се ради о елаборатима енергетске ефикасности односно о сертификатима о енергетским својствима зграда. Потребно је пре свега нагласити да се према српским стандардима а у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011) као и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграде („Службени гласник РС“, бр. 69/2012) енергетски разред зграде се одређује само на основу потребне енергије за грејање а не и за загревање санитарне топле воде, осветљење и климатизацију и вентилацију. Према томе, у теорији, уз мало додатне термоизолације од оне минимално прописане стандардима за добијање „Ц“ енергетског разреда могло доћи до зграде са „Б“ енергетским разредом. Пракса је показала да то баш и није случај. У конкретном случају зграде у Улици Љубе Тадића, најзначајнију улогу у неком будућем добијању „Б“ енергетског разреда имао је положај зграде. Сама зграда ће у основи бити приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника при чему ће највећи број транспаратнех површина (прозора и балконских врата) имати управо ту јужну/југозападну односно север/североисточну оријентацију. Сама зграда има чак 18% удела транспарентних површина у укупној кубатури зграде при чему половина тих површина има изразито јужну оријентацију. Ово је за последицу имало огромне добитке од стране сунца у зимском периоду. Свему овоме је у прилог ишла и велика површина нето грејаног простора која ће износити близу 3.500 m².

Енергетски пасош за пословну зграду предузећа LUNIMAX DOO ARANĐELOVAC у Аранђеловцу

Нова Пословна зграда (П+1 дел.) налази се на улазу у Аранжђеловац из правца Тополе, у Улици Занатлиској.

улична фасада

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада простор сервисног дела и техничког прегледа, делова зграде који се налазе бочно од централног – грејаног дела зграде у коме се налази пословни простор. Грејани део зграде се простире на две етаже и чине га простор за рад са странкама у приземљу зграде и канцеларија предузећа на спрату.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа / греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова на д=19 cm. Термоизолација ових зидова је од полистирена постављеног са спољашње стране. Међуспратна таваница је лака монтажна типа
„ферт“. У делу ка негрејаном тавану нема међуспратне таванице а термоизолација од полистирена је постављене изнад спуштеног плафона од гипс-картонских плоча.

Енергетски пасош за спортску дворану у оквиру Техничке школе „Милета Николић“ у Аранђеловцу

Постојећа Спортска дворана (Су дел.+П) – зграда намењена спорту налази се у северозападном делу Аранђеловца, у Улици Јосифа Панчића.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу припада склониште у сутерену зграде док грејани део чине спортска сала, канцеларија, остава и котларница у сутерену зграде као и целокупно приземље зграде у коме се налазе фискултурна сала са свим пратећим садржајима – свлачионице, мокри чворови, наставнички кабинет и остава за реквизите.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда и са испуном зидова од шупље опеке и бетона укупно д=37 cm. Термоизолација ових зидова је од камене вуне постављене са спољашње стране. Међуспратна таваница у делу ка сутерену и изнад анекса је пуна армирано-бетонска плоча. Кровна конструкција је армирано-бетонска у комбинацијом са металном подконструкцијом и са панелима са термоизолационом испуном као завршним покривачем.

Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Улици Даничићевој бр. 68 у Крагујевцу

Нови стамбени објекат са више од три стана (П+4) – налази се у улици Даничићевој број 68 у Крагујевцу. Зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде приприпадају тавански
простор и центарaлни ходник са вертикалном комуникацијом. Грејани део зграде је распоређен на 5 етажа – приземље и 4 спрата. На приземљу се налазе 2 стана са улазним делом, купатилом, кухињом са трпезаријом и дневним боравком и једном собом. На првом спрату се налазе 3 стана сличног садржаја, т.ј. трособна, са дневним боравцима ка улици и спаваћим делом оријентисаним ка дворишту. Други спрат заузимају два стана истог садржаја, док трећи спрат чини само један стан. Четврти спрат је повучен од улице и има два стана која су сличног распореда као и на осталим етажама, дневни боравци са кухињом и трпезаријом ка улици а по две спаваће собе оријентисане ка дворишту.

Зграда је изведена у масивном конструктивном систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска (аустротерм), променљиве дебљине 15 cm а завршна обрада зидова је у највећем делу бавалит док је део на предњој фасади обрађен каменом. Међуспратна таваница је свуда армирано бетонска. Ка негрејаном тавану је обложена минералном стакленом вуном типа УРСА у дебљини од 15 cm. Кос кров је обложен стакленом минералном вуном 15цм са горње стране и 10 cm аустротерм-а испод ферт кровне конструкције. Ка негрејаном делу, подови су изведени од бетонске
плоче са аустротерм-ом испод подне плоче. Раван кров изнад трећег спрата је обложен са 25 cm минералне вуне. У подовима међуспратне конструкције преко аб плоче се налази стиропор подног грејања са фолијом и азмафон као звучна изолација. Термоизолација у делу ка негрејаном ходнику је тервол дебљине 10цм преко клима блока и армирано бетонског зида. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, заштићена фолијом и са лимом и црепом као завршним покривачем. Термоизолација изнад пролаза у приземном делу је од стаклене минералне вуне 30 cm и 12 cm са уличне стране.

Енергетски пасош за нови пансионски објекат са пратећим садржајима у оквиру комплекса „КРАЉЕВИ ЧАРДАЦИ СПА“

Нова зграда представља обједињене две целине. Једну целину чине ламеле 10 А, 10Б и 10Ц, у склопу којих је смештен апартмански блок. Ламела 11 је друга целина са пратећим садржајима који допуњују понуду комплекса “ Краљеви Чардаци СПА“. У склопу пратећих садржаја се налазе затворени базени за децу, играоница, кафе и друго.

Зграда се греје у целости, сем техничких подрумских просторија, које немају своја грејна тела, али су под заједничким термичким омотачем. Зграда је намењена туризму и угоститељству. Састоји се од апартманског блока По+Су+П+1+2Пк и Апартманског дела са пратећим садржајима 2По+Су+П+1+Пк. У склопу ламела 10 А, Б и Ц се налазе апартмани са комуникацијом. Улаз је на приземној етажи у оквиру ламеле 10А а у ламелу Ц се улази са платоа изнад базена. Сви апартмани у свом саставу имају дневни боравак са кухињом и
трпезаријом, купатило, а поједини имају ходнике и додатну спаваћу собу. У склопу ламеле 11 се такође налазе апартмани и комуникације, док је у подрумској етажи смештен базен , повезан топлом везом са постојећим СПА центром. Као пратећи садржај, ту се налазе још и: помоћне техничке просторије, мокри чворови, ходници, као и играоница, кафе, ит.д. Апартмани ове ламеле су истог садржаја као и у ламели 10А, Б и Ц.

Зграда je изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је полистиренска у дебљини од 15 cm а завршна обрада тих зидова је бавалит и камен у нижим деловима. Фасадни зидови су такође изведени делом од армираног бетона дебљине 15 и 20 cm. Међуспратна таваница је монтажна „ферт“ а у делу ка негрејаном тавану је обложена минералном вуном дебљине 25 cm са одговарајућим фолијама. Подови у тлу су изведени као аб плоче дебљине 50 cm са слојем стиропораизнад те плоче. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана „осб“ плочама и са
заштитном фолијом. Кровни покривач је цреп. Део објекта где се налази затворени базен се наслања дилатацијом на постојеће објекте, а топлом везом је повезан са постојећим СПА центром.