Претрага за:

Сваки осми енергетски пасош у Србији урађен је од стране ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ

Закључно са данашњим даном, у Централни регистар енергетских пасоша ЦРЕП уписано је 2500 енергетских пасоша. Од тога 302 односно 12,08% од укупног броја урадило је предзеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ.

Енергетски пасош за управну зграду у Ул. Танаска Рајића бб. у Марковцу код Велике Плане

Нова Пословно-производна зграда (П+1) у оквиру које се налази пословна енергетска зона налази се у Улици Танаска Рајића.

Сама зграда поред пословне енергетске зоне има и енергетску зону друге намене која користи енергију – индустријску енергетску зону за коју још увек није у потпуности одлучено да ли се греје или не. Пословна енергетска зона се састоји из улаза, техничке припреме, чајне кухиње, тоалета у приземљу и хола и књиговодства на спрату.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са спољним зидовима од панела са ИПН испуном. Постоји
додатан слој термоизолације од минералне вуне са унутрашње стране ових спољашњих зидова. Међуспратна таваница у делу равног крова је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по плафону таванице а у делу ка негрејаном тавану. Зид ка другој функционалној целини је од
гас-бетонских блокова. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављене по поду те плоче.

Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Божане Прпић бр. 5-7 у Крагујевцу

Нова Стамбена зграда са више станова (По+П+3+Пс) налази се у Улици Божане Прпић.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата подрум зграде и централни ходнички простор док грејаном делу зграде припада 26 станова распоређених на 4 етаже – од приземља до четвртог (повученог) спрата.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму односно у делу равног крова је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног по плафону таванице а у делу ка негрејаном подруму односно изнад плоче а у делу равног крова. Зидови ка негрејаним просторима су такође од шупљих блокова и са
слојем термоизолације од минералне вуне.

Енергетски пасош за производну халу „ТЕКНИА КГ“ у Улици Браће Николић бб. у Крагујевцу

Нова зграда друге намене која користи енергију-индустријска зграда налази се у Улици Браће Николић.

Зграда се греје у целости а чини је производна хала.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу: пројекта за извођење, обиласка терена, доступних атеста као и изјава одговорног извођача радова. Зграда је изведена у челичном конструктивном систему са панелима типа ISOFRIGO SENDVIČ PANEL дебљине 10 и 5цм. Термоизолација на равном крову је сендвич, термоизолациони слој стиродура / FIBRANgeo EBP 30, је између два слоја лима са парном браном. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са завршним слојем феробетона, без термоизолације. Зидови ка пословном делу су од шупљих блокова са додатком полистиренске термоизолације у дебљини 5цм / FIBRANxps ETICS GF.

Прва нова стамбена зграда са више станова сертификована од стране ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ као зграда са „Б“ енергетским разредом

Нова стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+6) налази се у Улици Др. Зорана Ђинђића и представља прву нову стамбену зграду са више станова која је од стране предузећа ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ сертификована као зграда са „Б“ енергетским разредом. Предходно је предузеће ЕНАРХ ДОО КРАГУЈЕВАЦ сертификовало нову пословну зграду у Авалској улици у Крагујевцу са истим „Б“ енергетским разредом. Ово значи да годишња потребна топлота за грејање по m2 у овој стамбеној згради не прелази 30 kWh.

Сама зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део зграде обухвата део подрума зграде и централни ходнички простор док грејани део зграде чине три целине: стамбена енергетска зона са више станова (85,04%) – од првог до шестог спрата зграде, пословна енергетска зона (8,83%) – приземље зграде и енергетска зона намењена рекреацији (6,13 % од укупне нето грејане површине) – у подруму зграде.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером односно каменим фурниром или влакнастим плочама као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по плафону те таванице. Кровна плоча је равна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице. Под у тлу је армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације постављеном изнад те плоче.