Елаборат енергетске ефикасности за енергетску зону друге намене која користи енергију -индустријска енергетска зона у оквиру индустријске зграде у Ул. Складишни центар бб. у Крагујевцу

Нова индустријска зграда (П+2) у оквиру које ће се налазити енергетска зона друге намене која користи енергију – индустријска енергетска зона налазиће се у Улици Складишни центар. У питању ће бити слободностојећа зграда која ће у основи бити неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда ће моћи да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део ће обухватати техничке
просторије у северозападном делу зграде док ће грејани део обухватати две енергетске зоне: управну и енергетску зону друге намене која користи енергију – индустријску енергетску зону која је уједно и предмет овог елабората. Непосредно окружење будуће зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу југоистока где се налази зграде исте спратности као и предметна зграда. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда.

.

Зграда ће се извести у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од термоизолационих панела. Међуспратне таванице неће бити већ је предвиђена метална потконстукција на коју ће се качити гипс-картонске плоче изнад којих ће се поставити термоизолација од минералне вуне. Кровна конструкција биће од армирано-бетонских елемената и са термоизолационим панелима као завршним покривачем. Под у тлу биће пуна армирано-бетонска плоча.