Елаборат енергетске ефикасности за стамбено-пословну зграду у Улици Љубе Тадића бб. у Крагујевцу

Предузеће Енарх д.о.о је урадило Елаборат енергетске ефикасности за Стамбено-пословну зграду која ће се према класификацији у оквиру енергетске ефикасности водити као стамбена зграда са више станова а која ће се налазити у центру Крагујевца, у будућој Улици Љубе Тадића.

Оно што издваја ову зграду од сличних је то да је ово прва стамбена зграда са више станова за коју је прорачун показао да ће бити „Б“ енергетског разреда а за коју је Енарх д.о.о. радио прорачун, било са се ради о елаборатима енергетске ефикасности односно о сертификатима о енергетским својствима зграда. Потребно је пре свега нагласити да се према српским стандардима а у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр. 61/2011) као и Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграде („Службени гласник РС“, бр. 69/2012) енергетски разред зграде се одређује само на основу потребне енергије за грејање а не и за загревање санитарне топле воде, осветљење и климатизацију и вентилацију. Према томе, у теорији, уз мало додатне термоизолације од оне минимално прописане стандардима за добијање „Ц“ енергетског разреда могло доћи до зграде са „Б“ енергетским разредом. Пракса је показала да то баш и није случај. У конкретном случају зграде у Улици Љубе Тадића, најзначајнију улогу у неком будућем добијању „Б“ енергетског разреда имао је положај зграде. Сама зграда ће у основи бити приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника при чему ће највећи број транспаратнех површина (прозора и балконских врата) имати управо ту јужну/југозападну односно север/североисточну оријентацију. Сама зграда има чак 18% удела транспарентних површина у укупној кубатури зграде при чему половина тих површина има изразито јужну оријентацију. Ово је за последицу имало огромне добитке од стране сунца у зимском периоду. Свему овоме је у прилог ишла и велика површина нето грејаног простора која ће износити близу 3.500 m².