Енергетски пасош за енергетску зону намењену трговини у оквиру пословно-трговачке зграде „ФК10“ у Ул. Краља Петра Првог бр. 16 у Крагујевцу

Постојећа пословно-трговачка зграда ФК10 (По+П+3+Пк) у оквиру које је енергетска зона намењена трговини налази налази се у Улици Краља Петра Првог, у строгом центру града. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на две енергетске зоне: пословну енергетску зону која се налази на трећем и четвртом спрату зграде и до које се долази засебним степеништем и где се иначе налази ЈП „Урбанизам“ Крагујевац и енергетску зону намењену трговини односно тржни центар „ФК 10“ који се просторе од подрума до другог спрата. Ова енергетска зона има и свој негрејани део – склониште у подруму зграде и део за пријем робе у приземљу. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено а чине га зграде различите спратности – од П+2 до П+10. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду у ка североистоку 2.4° а надморска висина је око 176 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом и са падом на четири воде тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова. Термоизолација зидова ка спољашњости је од минералне вуне накнадно постављане са унутрашње стране спољашњих зидова. Међуспратна таваница је армирано-бетонска ИМС. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

.