Енергетски пасош за функционалну целину намењену угоститељству у оквиру зграде намењене туризму „Фока Спа“ у Ул. Мраморској бр. 90А у селу Брзеће код Бруса

Постојећа зграда намењене туризму (По+П+2+Пк1+Пк2) у оквиру које се налази функционална целина намењена угоститељству налази се у Улици Мраморској, у јужном делу села. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости и чини је више енергетских зона / функционалних целина, између осталих и функционална целина намењена угоститељству (ресторан), означена као посебан део 2 у листу непокретности која је уједно и предмет овог извештаја. Непосредно окружење зграде је изграђено у правцу севера и северозапада где се налазе зграде спратности од П+2 до П+4. На парцели постоје и друге зграде а предметна зграда означена је као посебни део 1 на копији плана и у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 7.6° а надморска висина је око 1087 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 30° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно јужну оријентацију тако да може половично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима, платнима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и каменим плочама као завршном обрадом. Међуспратне таванице је лако-монтажна „ферт“. Кровна конструкција је класична дрвена, дашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.