Енергетски пасош за нови производно-складишни објекат у Ул. Браће Николића бр. 4 у Крагујевцу

Нови производно-складишни објекат – зграда друге намене која користи енергију – индустријска зградастамбена зграда са једним станом (П+2) налази се у Улици Браће Николића, на улазу у град из правца ауто-пута Београд-Ниш. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно квадратног облика.

.

.

Зграда се греје у целости и чине је простори складишта, производње и административног дела. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу запада где се налазе зграде исте спратности као и предметна зграда. На парцели поред предметне зграде постоје и друге зграде а предметна зграда је означена као посебни део 1 на копији плана и у листу непокретности. Терен на коме се зграда налази је раван а надморска висина је око 164 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од челичних сендвич-панела са испуном од минералне вуне. Кровна конструкција је армирано-бетонска и са ТР лимом као носећим слојем термоизолационог слоја од минералне вуне и пвц кровне мембране као завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

.