Енергетски пасош за нови ресторан на потесу Покозица бб. у селу Доња Трнава код Тополе

Нови ресторан / зграда намењена угоститељству (П) налази се на потесу Покозица, у југоисточном делу села. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад/северозапад – исток/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата хладњачу док грејани део обухвата ресторан који се састоји из два улаза, ресторана, два тоалета, бара, гардеробе, претпростора, оставе, кухиње, продаје хране, вешернице и билетарнице. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу североистока где се налази зграда спратности П. На парцели планирана је изградња других зграда а предметна зграда носиће ознаку један на копији плана и у листу непокретности. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југозападу 1.5° а надморска висина је око 301 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 20° и са падом на четири воде тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са пуном опеком као завршном обрадом на највећем делу фасаде. Међуспратна таванице нема. Кровна конструкција је челична кровна решетка, одашчана, са заштитном фолијом и црепом са завршним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног изнад те плоче.

.