Енергетски пасош за нову Пословну зграду у Ул. Војвођанској бр. 13 у Крагујевцу

Нова пословна зграда (По+П+2) налази се у Улици Војвођанској.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део су подрумске просторије. Приземље објекта садржи: ходник, хол, лифт, санитарни чвор, пословне и магацинске просторије. На спрату се налази централни хол са канцеларијама и санитарним чвором. Други спрат садржи и пословни простор са оставама и санитарним чвором.

Сви подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу доступног пројекта за извођење, изјава одговорних инжењера, као и на основу достављених атеста и обиласка терена. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од аб платана и шупљих блокова зиданих на д=25 и 20cm. У делу фасаде је алубонд као завршна обрада. Међуспратна таваница је аб , са 24цм стиродура са горње стране плоче
на позицијама равног крова. Ка отвореном пролазу је уграђена камена вуна са доње стране плоче, а ка подруму, такође са доње стране аб међуспратне плоче. Под у тлу је аб плоча са термоизолацијом испод те плоче.