Енергетски пасош за нову производно-складишну зграда на потесу Лепеница у Крагујевцу

Нова зграда друге намене која користи енергију – индустријска зграда – производно-складишна зграда (П+2 дел.) налази се на потесу Лепеница, у делу насеља ка селу Јовановац. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се греје у целости а чини је производни, складишни, технички и административни део који опслужује ту радионицу. Непосредно окружење зграде је у највећем делу неизграђено сем у правцу запада где се налази зграда спратности П. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду ка северозападу 3.3° а надморска висина је око 167 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од сендвич панела са термоизолационом испуном. Међуспратне таванице у делу испод кровне конструкције нема. Кровна конструкција је такође од бетонских префабрикованих елемената са ТР лимом као носећим слојем термоизолационог слоја од полиизоцијанурата и пвц мембране као завршног кровног покривача. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча.

.

.