Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду са више станова у Ул. Милутина Марковића бр. 4 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+4) налази се у Улици Милутина Марковића, у строгом центру града. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде док грејани део обухвата стамбену енергетску зону са више и две енергетске зоне намењене трговини. Како обе ове зоне заузимају по 5,5% од укупне нето грејане површине, ради се један енергетски пасош за целу зграду. Непосредно окружење зграде је неизграђено само у правцу југозапада док су у правцу истока и запада зграде спратности као и предметна зграда, ка југу је солитер док су ка северу претежно приземне зграде. На парцелама поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југозападу 3.1° а надморска висина је око 175 m. Кров на предметној згради је раван тако да може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20 и 25cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером односно ХПЛ компактним плочама као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу равног крова и изнад отвореног пролаза је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од екструдираног полистирена постављеног по поду таванице у делу равног крова односно од минералне вуне постављене испод таванице а у делу изнад отвореног пролаза односно ка негрејаном подруму.

.