Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Др. Јована Ристића бр. 126 у Крагујевцу

Нова вишепородична стамбено-пословна зграда (П+2+Пс) налази се на углу улице Др. Јована Ристића и Боже Козомарића. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно квадратног облика.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део чини ходнички и степенишни простор док се грејани део може поделити на две енергетске зоне – зону намењену трговини у приземљу и на спрату зграде и стамбену енергетску зону са више станова која заузима други и повучени спрат. Како је однос грејаних површина зона у оквиру зграде 37,62% : 62,38%, раде се енергетски пасоши за сваку од зона појединачно. Непосредно окружење зграде је изграђено у свим правцима и чине га зграде спратности од П до П+2. На парцели не постоје нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у паду ка југу 4.1° а надморска висина је око 207m. Кров на предметној згради је раван тако да кров може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером односно листелама као завршном обрадом. Међуспратна таваница је је лако-монтажна „ферт“ са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу равног крова односно по плафону у делу изнад отвореног простора.

.