Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Јелене Анжујске бр. 10 у Аранђеловцу

Нова вишепородична стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+3+T) налази се на раскрсници улица Јелене Анжујске и Цара Душана, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток – запад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и тавански простор док грејани део обухвата 40 станова распоређених од приземља до трећег спрата, укључујући и степенишни односно ходнички простор као и локал који заузима 3,55% од укупне нето грејане површине. Непосредно окружење је у највећем делу неизграђено сем у правцу запада где се налази зграда исте спратности као и предметна зграда. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југу 2.1° а надморска висина је око 251 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на четири воде и под нагибом од 25° тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером односно каменом као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ са слојем термоизолације од полистирена постављеног изнад те плоча у делу ка негрејаном тавану односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, недашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним покривачем.

.