Енергетски пасош за нову стамбенo-пословну зграду у Ул. Карађорђевој бр. 45 у Крагујевцу

Нова стамбенo-пословна зграда са више од три стана / стамбена зграда са више станова (По+П+5+Пс) налази се у Улици Карађорђевој, у ширем центру града. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму као у заједнички ходнички односно степенишни простор. Грејани део обухвата две енергетске зоне -пословну у делу приземља и стамбену са више станова у остатку зграде. Како пословна енергетска зона заузима мање од 10% укупне грејане површине (8,39%) обе енергетске зоне се посматрају као јединствена термотехничка целина. Непосредно окружење зграде је највећим делом изграђено а чине га зграде више спратности до П+4 у правцу севера односно до П+1 у осталим правцима.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне односно полистирена и са племенитим малтером односно етернит плочама као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка равном крову и подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка равном крову односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Кров на згради је раван и са керамичким плочицама као завршном обрадом у делу где је проходан односно пвц тракама у делу где је непроходан.

.