Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Краља Александра I Карађорђевића бр. 112 у Крагујевцу

Нови вишепородични стамбено-пословни објекат / стамбена зграда са више станова (По+П+Г+4+Пк+К) налази се у Улици Краља Александра I Карађорђевића. У питању је зграда у прекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и ходнички односно степенишни простор. Грејани део се може поделити на две енергетске зоне – стамбену са више станова и пословну. Како пословна енергетска зона заузима 115,81 m² односно само 6,96% од укупне нето грејане површине тако да се ова енергетска зона прикључује стамбеној и ради се јединствен енергетски пасош. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде спратности од П до П+3 у свим правцима. На парцели постоји још једна зграда а предметна зграда је означена као део бр. 4 на копији плана и у листу непокретности. Терен на коме је зграда налази се у благом паду ка североистоку 1.1° а надморска висина је око 197 m. Кров на предметној згради је раван тако да кров може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=20cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем изолације од минералне вуне постављене изнад те плоче у делу равног крова односно испод плоче у делу ка негрејаном односно отвореном простору.

.