Енергетски пасош за нову стамбенo-пословну зграду у Ул. Николе Пашића бр. 17 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова, спратности По+П+6+Пс налази се у Улици Николе
Пашића у центру Крагујевца. Зграда je дилатацијом одвојена од зграде која је изграђена као друга фаза, означена као део парцеле броје 4. Сама зграда у основи је приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток-југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум, намењен гаражирању возила као и централни ходник са степеништем и лифтом. Грејани део су станови и три локала у приземљу , оријентисана ка северозападној страни. С’обзиром да је грејана нето површина локала 6.14% укупне нето грејане површине зграде, није потребно издвојити локале као посебну енергетску зону, што је у складу са чланом 2. Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011) . Зграда садржи укупно три локала и 62 стана, који су распоређени на осам етажа: приземље, 6 спратова и повучени спрат. Непосредно окружење зграде је изграђено. На парцели постоји још једна зграда која је дилатацијом одвојена од предметне зграде, а са североисточне стране. Терен на коме је зграда налази се у паду ка истоку а надморска висина је око 175 m. Кров на предметној згради је кос, са падом на четири воде, под нагибом од 10° и са изразитом северозападном и југоисточном оријентацијом тако да може да се искористи за инсталацију
пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Зидови ка негрејаном простору-ходнику су зидани армираним бетоном и клима блоком 20цм, са каменом вуном и завршном обрадом малтером. Зидови ка згради која представља другу фазу, су од клима блокова и аб платана, са испуном од два слоја камене вуне. Међуспратна таваница ка отвореном пролазу је аб плоча са слојем камене вуне у поду, као и испод саме плоче. У делу ка негрејаном тавану односно подруму је такође аб плоча са термоизолацијом од камене вуне постављене испод те таванице у делу ка негрејаном тавану односно по плафону а у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са лимом као завршним покривачем. Конструкција равног крова је пуна аб плоча са слојем камене вуне и завршном обрадом керамичким плочицама.

.