Енергетски пасош за нову стамбенo-пословну зграду у Ул. Николе Пашића бр. 17А у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова, спратности По+П+6+Пс налази се у Улици Николе
Пашића у центру Крагујевца и представља другу фазу – наставак зграде за коју је предузеће ЕНАРХ ДОО Крагујевац урадило енергетски пасош у децембру прошле године – зграда која је од ове одвојена дилатацијом и која је изграђена као прва фаза.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум, намењен гаражирању возила као и централни ходник са степеништем и лифтом. Грејани део су станови и један локал у приземљу, оријентисана ка северозападној страни. С’обзиром да је грејана нето површина локала мања од 10% укупне нето грејане површине зграде, није потребно издвојити локал као посебну енергетску зону, што је у складу са чланом 2. Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/2011). Зграда садржи укупно 1 локал и 34 стана, који су распоређени на осам етажа. Непосредно окружење зграде је изграђено. Терен на коме је зграда налази се у паду ка истоку а надморска висина је око 175 m. Кров на предметној згради је раван тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда je изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од камене вуне и са пигментним фасадним малтером као завршном обрадом. Зидови ка негрејаном простору-ходнику су зидани армираним бетоном и клима блоком 20цм, са каменом вуном и завршном обрадом малтером. Зидови ка згради која представља другу фазу, су од клима блокова и аб платана, са испуном од два слоја камене вуне. Међуспратна таваница ка отвореном пролазу је аб плоча са слојем камене вуне у поду, као и испод саме плоче. У делу ка негрејаном тавану односно подруму је такође аб плоча са термоизолацијом од камене вуне постављене испод те таванице у делу ка негрејаном тавану односно по плафону а у делу ка негрејаном подруму. Кровна конструкција је класична, дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са лимом као завршним покривачем. Конструкција равног крова је пуна аб плоча са слојем камене вуне и завршном обрадом керамичким плочицама.