Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Николе Пашића бр. 3 у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда (По+П+Г+5+Пс) – Ламела 4 и 5 – налази се у Улици Николе Пашића, у оквиру комплекса зграда оивиченог овом улицом, Улицом Љубивоја Љубе Тадића и Улицом Милоја Павловића. У питању је зграда у прекинутом низу које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде припада део подрумског простора. Грејани део чине две енергетске зоне – стамбена енергетска зона са више станова и зона намењена трговини. Поред предметне зграде на парцели постоји још објекатa a сама зграда биће означена као објекат бр. 5 на копији плана односно у листу непокретности. Зграда је изграђена у централном градском језгру тако да њено непосредно окружење чине зграде спратности од П до П+6. Терен на коме се зграда налази је у паду ка истоку 4.0° а надморска висина је око 180 м. Кров на предметној згради је раван тако да се може у потпуности искористити за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном подруму је пуна армирано-бетонска плоча и са слојем термоизолације од полистирена постаљеног по поду плоче у делу ка подруму док је у остатку зграде је лако-монтажна „ферт“.

.