Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Слободана Јовановића бр. 11 у Младеновцу

Нова стамбено-пословна зграда (Су+П+Га+3+Пе) налази се у Улици Слободана Јовановића у Младеновцу. Сама зграда је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Централни ходник је у оквиру грејане зоне. Негрејани део је улазни
ветробран. Грејани део су станови, оставе и централни ходник, распоређени на 4 етаже: први, други, трећи спрат и повучени спрат, на којем се налазе оставе. Ходник се протеже од приземља, преко галерије до повученог спрата. Станови су сличне структуре на свим етажама. Непосредно окружење зграде је изграђено. Са северозападне стране се налази зграда у изградњи која је дилатацијом одвојена од предметне зграде. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме је зграда изграђена је у већем нагибу ка југу а надморска висина је око 153 m. Кров на предменој згради је кос, са више нагиба и оријентација, тако да неће моћи делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном систему стубова, греда и аб платана, са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и
са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка другом кориснику је аб плоча са слојем стиропора и термосајлента. Зидови ка негрејаном простору су од блокова са стиропором. Међуспратна таваница ка негрејаном тавану је аб плоча са слојем минералне вуне у обостраној фолији.