Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Солунској бр. 52А у Крагујевцу

Нови стамбено-пословна зграда (П+1) налази се на углу улица Солунске и Мирјане Јаковљевић. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата степенишни простор док грејани део обухвата две енергетске зоне – намењену трговини у приземљу и стамбену са једним станом на спрату зграде. Како је однос површина енергетских зона 51,89 : 48,11, раде се енергетски пасоши за сваку од енергетских зона. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено и чине га зграде спратности П. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда је раван а надморска висина је око 234 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 28° и са падом на четири воде тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је лако-монтажна „ферт“ и са слојем изолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану односно односно од екструдираног полистирена а ка грејаном простору друге енергетске зоне. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и црепом као завршним покривачем.

.