Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Ул. Светозара Марковића бр. 71 у Крагујевцу

Нова вишепородична стамбено-пословна зграда (По+П+4+Г) у оквиру које се налази енергетска зона намењена трговини налази се на углу улице Светозара Марковића и Боре Станковића, у ширем центру града. У питању је слободностојећа зграда које је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може се поделити на грејани и негрејани део. Негрејаном делу зграде припада подрумски простор у коме је смештена гаража. Грејани део чине две енергетске зоне – стамбена енергетска зона са више станова и енергетска зона намењена трговини. Поред предметне зграде на парцели нема нити је планирана изградња других објеката a сама зграда биће означена као објекат бр. 4 на копији плана односно у листу непокретности. Зграда је изграђена у централном градском језгру тако да њено непосредно окружење чине зграде спратности до П+5 у правцу запада и југа односно до П+1 у правцу истока и севера. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка југу 0.8° а надморска висина је око 180 м. Кров на предметној згради је раван тако да се може у потпуности искористити за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа односно греда у два ортогонална правца и са испуном зидова зиданих од шупљих блокова на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча и са слојем термоизолације од минералне вуне постаљене по плафону те плоче у делу ка негрејаном подруму односно по поду у делу ка стамбеном делу.

.