Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Улици Милована Гушића бр. 17В у Крагујевцу

Нова стамбено-пословна зграда / стамбена зграда са више станова (По+П+5) налази се у Улици Милована Гушића, у близини ОШ „Радоје Домановић“. У питању је зграда у прекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси тог правоугаоника.

.

.

Зграда се може поделити пре свега на грејани и негрејани део. Негрејани део обухвата гаражу у подруму зграде и ходнички односно степенишни простор. Грејани део обухвата функционалне целине станова на спратовима и више пословних ценина у приземљу зграде. Како пословне функционалне целине обухватају мање од 10% од укупне грејане површине зграде, ради се јединствен енергетски пасош за зграду. Непосредно окружење зграде је изграђено и чине га зграде спратности П+7 у правцу североистока и југозапада односно спратности П+1 у правцу северозапада и југоистока. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме је зграда налази се у благом паду ка истоку 1.1° а надморска висина је око 184 m. Кров на предметној згради је кос, под благим нагибом од 11° тако да може квалитетно да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је од минералне вуне и са племенитим малтером односно гранитним плочама у нивоу приземља као завршном обрадом. Међуспратна таваница је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене изнад плоче у делу ка негрејаном тавану односно испод плоче у делу изнад отвореног простора. Кровна конструкција је класична дрвена.

.