Енергетски пасош за нову стамбено-пословну зграду у Улици Обилићева бр. 8 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда – стамбено-пословна зграда (По+П+3пов. 4) налази се у Улици Обилићевој у Крагујевцу. Зграда је у основи неправилног облика са правцем простирања северозапад – југоисток по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део су подрум и ходник са степеништем и лифтом. Обзиром да је нето грејана површина засебних енергетских зона у оквиру зграде већа од 10% укупне нето грејане површине зграде, стамбена енергетска зона са више станова и енергетска зона намењена трговини издвајају се као засебне енергетска зоне. Непосредно окружење зграде је изграђено зградама мање спратности са северне и источне стране, као и зградама веће спратности са јужне стране. Са западне стране се налази објекат топлане. На парцели нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка југоистоку а надморска висина је око 212 m. Кров на предметној згради је раван, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности
зграде.

.

.

Спољашњи зидови су изведени од клима блокова и аб платана дебљине 20цм са стиропором и завршном обрадом племенитим малтером. Међуспратна конструкција ка другом кориснику је пуна аб плоча са сојевима подног грејања и спуштеним плафоном. Кров је раван са стиродуром, хидроизолацијом и керамичким плочицама као завршном обрадом, сем на трећем спрату, где су постављене керамичке плочице. Зидови ка негрејаном простору су од клима блока и аб платана са полистиренском термоизолацијом. Међуспратна конструкција изнад негрејаног простора је аб плоча са слојевима подног грејања и додатним стиропором испод те плоче.