Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Божане Прпић бр. 10 у Крагујевцу

Нова зграда / стамбена зграда са два или више станова (По+П+3+пов. 4.) налази се у Улици Божане Прпић, у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток-југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је подрум намењен гаражирању возила и ходник са
степеништем и лифтом. Грејани део обухвата: приземље, три спрата и повучени 4. спрат, на којима се налази укупно 12 станова. Непосредно окружење зграде је изграђено зградама спратности П и П+1, док се са северозападне стране налази зграда са више спратова. На предметној парцели постоји још једна зграда чија је градња у току, а чини 2.фазу градње. Терен је у благом паду ка северу а надморска висина око 205м. Кров је раван тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=20 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка негрејаном тавану је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од полистирена постављеног испод те таванице, док ка негрејаном подуму, стиропор је постављен изнад таванице. Међуспратна конструкција садржи слојеве подног грејања док је ка отвореном пролазу постављен стиропор
испод таванице. На равном крову је постављен стиродур са завршном обрадом хидроизолацијом а
керамичким плочицама на терасама. Ка негрејаном ходнику, зидови су од клима блокова и аб платана са стиропром као и минералном вуном на позицији лифта.