Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Божане Прпић бр. 28 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са два или више станова (По+П+3+пов.4.) налази се у Улици Божане Прпић у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања запад/северозапад – исток/југоисток по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део су подрум намењен гаражирању возила и централни ходник са комуникацијом. Грејани део су станови, којих има укупно 33 и распоређени су на 5 етажа: приземље, три спрата и повучени четврти спрат. Структура станова је разноврсна. Непосредно окружење зграде је изграђено а чине га зграде претежно сличне спратности као и нижи породични стамбени објекти. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у благом паду ка североистоку а надморска висина је око 201 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 4° и са падом на једну воду претежно југозападне оријентације, тако да може да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларних система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратна таваница је пуна аб плоча са слојевима подног грејања на свим етажама, сем у приземљу, као и термоизолацијом од камене вуне постављене испод плоче у делу ка негрејаном подруму. Међуспратна конструкција ка негрејаном тавану је стироферт-амк таваница, са слојем минералне вуне, парне бране и паропропусне фолије. Ка негрејаном ходнику, зидови су од клима блока дебљине 20цм са каменом вуном.