Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Бранка Радаковића бр. 9 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са једним станом (П+2+Пк) налази се у Улици Бранка Радаковића, у Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи правоугаоног облика са правцем простирања север/североисток – југ/југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

Зграда се греје у целости. Станови су распоређени на 4 етаже: приземље, два спрата и поткровље. Зграду чини 7 станова и заједничке површине-степеништа и ходници. Непосредно окружење зграде је у највећем делу изграђено зградама сличне спратности, сем ка северу, где је неизграђен. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду у правцу севера а надморска висина је око 208 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 35° и са падом на две воде од којих једна кровна раван има претежно југозападну оријентацију тако да може само делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано-бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном брадом. Међуспратна таваница је стироферт испод негрејаног простора и са слојем термоизолације од полистирена постављеног по поду те таванице у делу ка негрејаном тавану. На равном крову-тераси изнад другог спрата, међуспратна конструкција је стироферт са стиропором испод те таванице и стиродуром изнад исте. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза је лако монтажна ферт са стиропором испод те конструкције и слојевима подног грејања. Ка негрејаном простору на поткровљу, зид је од клима блока са стиропором. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, са заштитном фолијом и са црепом као завршним кровним покривачем. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од експандираног полистирена постављеног изнад те плоче, као и слојевима подног грејања.