Енергетски пасош за нову Стамбену зграду са више станова у Ул. Димитрија Туцовића бр. 40 у Младеновцу

Нова стамбена зграда са једним станом (Су+П+3) налази се у ширем центру Младеновца.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је сутерен, који је уједно затворена гаража, као и централни ходник са степеништем и лифтом. Грејани део зграде су станови, који су распоређени на укупно четири етаже.

Подаци о елементима термичког омотача су добијени на основу: усмених изјава инвеститора и одговорног извођача радова, доступних атеста, пројекта за извођење и мерења елемената термичког омотача, који су били доступни. Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова,
платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих клима блокова зиданих на 25 cm. Термоизолација спољашњих зидова је аустротерм ЕС АФ дебљине 12 cm и са завршном обрадом бавалитом.