Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Карађорђевој бр. 26 у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са више станова (По+П+5+Пс) налази се у Улици Карађорђевој. У питању је зграда у непрекинутом низу која је у основи неправилног а приближно правоугаоног облика са правцем простирања североисток – југозапад по дужој оси основе тог правоугаоника.

.

.

Сама зграда може да се подели на грејани и негрејани део. Негрејани део је гаража у подруму зграде док грејани део чини стамбени и пословни део зграде. Како пословни део зграде износи 115,66 m² односно 9,33% од укупне грејане површине зграде, ради се јединствени извештај о извршеном енергетском прегледу зграде односно енергетски пасош. Непосредно окружење у свим правцима чине зграде спратности до П+1. На предметној парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Терен на коме се зграда налази је у паду ка југоистоку 2.9° а надморска висина је око 186 m. Кров на предметној згради је раван тако да се може у потпуности да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у скелетном конструктивном систему носећих армирано-бетонских стубова, платана и серклажа/греда у два ортогонална правца и са испуном зидова од шупљих блокова зиданих на д=25 cm. Термоизолација зидова ка спољашности је од минералне вуне и са племенитим малтером односно пуном опеком као завршном обрадом. Међуспратна таваница у делу ка равном крову и подруму је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од минералне вуне постављене по поду те таванице у делу ка равном крову односно по плафону у делу ка негрејаном подруму. Завршни кровни покривач је пвц фолија односно керамичке плочице у делу проходног равног крова.

.