Енергетски пасош за нову стамбену зграду са више станова у Ул. Љубише Јовановића бб. у Крагујевцу

Нова стамбена зграда са једним станом (П+2+Пк1+Пк2) налази се у Улици Љубише Јовановића у
Крагујевцу. У питању је слободностојећа зграда која је у основи неправилног, а приближно правоугаоног облика са правцем простирања исток/североисток-запад/југозапад по дужој оси основе тог облика.

.

.

Зграда се не греје у целости. Негрејани део је централни ходник, а грејани део су станови, распоређени на 5 етажа: приземље, два спрата и два нивоа поткровља, и којих има укупно 10. На парцели нема нити је планирана изградња других објеката. Непосредно окружење зграде је изграђено а чине га зграде претежно исте спратности као и предметна зграда. На парцели поред предметне зграде нема нити је планирана изградња других зграда. Терен на коме се зграда налази је у паду у правцу југоистока а надморска висина је око 182 m. Кров на предметној згради је кос, под нагибом од 34° и са падом на две воде, североисточне и југозападне оријентације, тако да може делимично да се искористи за инсталацију пасивних и активних соларни система ради побољшања енергетске ефикасности зграде.

.

.

Зграда је изведена у систему носећих зидова од клима блокова зиданих на д=25 cm, ојачаних армирано- бетонским стубовима и серклажима/гредама у два ортогонална правца. Термоизолација зидова ка спољашњости је од полистирена и са племенитим малтером као завршном обрадом, као и делимично листелом са предње уличне фасаде. Међуспратна конструкција изнад отвореног пролаза је лако монтажна-ферт, са полистиреном испод те таванице као и слојевима подног грејања. Ка негрејаном тавану, међуспратна конструкција је такође лако монтажна са полистиреном изнад те плоче. Ка негрејаном подруму, постављена је полистиренска термоизолација испод таванице. Кровна конструкција је класична дрвена, одашчана, без заштитне фолије и са црепом као завршним кровним покривачем. Кровна конструкција је постављена преко косе ферт таванице. Под у тлу је пуна армирано-бетонска плоча са слојем термоизолације од експандираног полистирена постављеног изнад те плоче, као и слојевима подног грејања. Ка негрејаном ходнику, зидови су од клима блока са полистиренском термоизолацијом.